ЩОДО ВИЗНАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ СЛУЖБОВОЮ ОСО-БОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА КОРУП-ЦІЙНИМ ЗЛОЧИНОМ
PDF

Ключові слова

торгівля людьми
корупція
корупційний злочин
службова особа
службове становище
зловживання

Як цитувати

Тадика, Є., & Юрченко, Є. (2019). ЩОДО ВИЗНАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ СЛУЖБОВОЮ ОСО-БОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА КОРУП-ЦІЙНИМ ЗЛОЧИНОМ. Молодий вчений, 11 (75), 66-69. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-16

Анотація

У статті аналізується ч. 2 ст. 149 Кримінального Кодексу України (далі – ККУ), а саме торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, пере-ховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи ін-шої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої осо-би, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, вчинене службовою особою з використанням службового становища [5, стр.131]. З метою покращення запобігання та протидії торгівлі людьми слу-жбовими особами, авторами пропонується внести зміни у примітку до ст. 45 ККУ та визнати злочин, передбачений ч. 2 ст. 149 ККУ корупційним у випа-дку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-16
PDF

Посилання

Куц В., Триньова Я. Поняття корупційних злочинів та їх види. Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 4.

Дані Департаменту комунікації Національної поліції. Київ: Департа-мент комунікації Національної поліції. 2019. URL: https://www.npu.gov.ua/news/torgivlya-lyudmi/uprodovzh-roku-naczpolicziya-viyavila-189-zlochiniv-u-sferi-torgivli-lyudmi/

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 18.10.2006 / Відомості Верховної Ради України. 2007. № 49. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (дата звернення: 21.11.2019).

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (да-та звернення: 21.11.2019).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341–ІІІ / Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2341-14 (дата звернення: 21.11.2019).

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI / Відомості Верховної Ради України. 2012. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 21.11.2019).

Особливості розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми: науково-методичні рекомендації / Д.В. Швець, К.Л. Бугайчук, Ю.О. Михайлова, Т.А. Пазинич, О.В. Федосова та ін.; за заг. ред. Д.В. Шве-ця та К.Л. Бугайчука. Харків : ХНУВС. 2017. 122 с.

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VІІ / Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 21.11.2019).

Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20 вересня 2011 ро-ку № 3739-VI // Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19-20. Ст. 173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17 (дата звернення: 21.11.2019).

Справа № 161/5292/13-к – Луцький міськрайонний суд Волинсь-кої області від 24 квітня 2013 р., м. Луцьк. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31137405

Kuc, V., & Trinova, Ya. (2012). Ponyattya korupcijnih zlochiniv ta yih vidi [The concept of corruption crimes and their types]. Visnik Nacionalnoyi akademiyi prokuraturi Ukrayini. No. 4.

Dani Departamentu komunikaciyi Nacionalnoyi policiyi (2019). Kiyiv [Da-ta from the National Police Communication Department]: Departament komunikaciyi Nacionalnoyi policiyi. (electronic resource). Available at: https://www.npu.gov.ua/news/torgivlya-lyudmi/uprodovzh-roku-naczpolicziya-viyavila-189-zlochiniv-u-sferi-torgivli-lyudmi/

Konvenciya Organizaciyi Ob'yednanih Nacij proti korupciyi vid 18.10.2006 [United Nations Convention against Corruption] / Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2007. No 49. (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (accessed 21.11.2019).

Konstituciya Ukrayini [Constitution of Ukraine]: Law of Ukraine dated June 28, 1996 No. 254k/96-VR / Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 1996. No. 30. Art. 141. (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (accessed 21.11.2019).

Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny [The Criminal Code of Ukraine Code of Ukraine] vid 05.04.2001 r. № 2341–III / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. № 25-26. St. 131. (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2341-14 (accessed 21.11.2019).

Kriminalnij procesualnij kodeks Ukrayini [The Criminal Procedural Code of Ukraine]: Law of Ukraine dated April 13, 2012 No. 4651-VI / Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2012. № 9-10, № 11-12, № 13. Art. 88. (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed 21.11.2019).

Osoblivosti rozsliduvannya zlochiniv pov’yazanih iz torgivleyu lyudmi: naukovo-metodichni rekomendaciyi [Features of investigation of crimes related to trafficking in human beings: scientific and methodological recommendations] / D.V. Shvec, K.L. Bugajchuk, Yu.O. Mihajlova, T.A. Pazinich, O.V. Fedosova ta in.; za zag. red. D.V. Shve-cya ta K.L. Bugajchuka. Harkiv: HNUVS. 2017. 122 s.

Pro zapobigannya korupciyi [On Preventing Corruption] : Zakon Ukrayini vid 14.10.2014 r. № 1700-VII / Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2014. № 49. St. 2056. (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (accessed 21.11.2019).

Pro protidiyu torgivli lyudmi [On Combating Trafficking in Human Beings] : Zakon Ukrayini vid 20 veresnya 2011 ro-ku № 3739-VI / Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2012. № 19-20. St.173. (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17 (accessed 21.11.2019).

Sprava № 161/5292/13-k – Luckij miskrajonnij sud Volins-koyi oblasti vid 24 kvitnya 2013 r., m. Luck. [Case number 161/5292/13-к Court of Lutsk City of Vinnytsia region]. (electronic resource). Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31137405