НАСЛІДКИ BREXIT ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВЕЛИ-КОЇ БРИТАНІЇ
PDF

Ключові слова

Брексит
євроінтеграція
Європейський Союз
правові наслідки
конфлікт
зміни
Європа

Як цитувати

Супрунова, І., & Бойчук , Д. (2019). НАСЛІДКИ BREXIT ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВЕЛИ-КОЇ БРИТАНІЇ. Молодий вчений, 11 (75), 63-65. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-15

Анотація

У науковій статті розглянуті основні наслідки виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу. Визначено ставлення Великої Британії до єв-ропейської політики. Порушені проблеми стосовно процесу виходу країн-членів зі складу Європейського Союзу та розглянуто основні недоліки статті 50 Європейської договору. Розкрито послідовність дій у разі виходу певної країни з Європейського Союзу. Висловлено думку міністра Великобританії з приводу виходу та імплементації Brexit. Акцентовано увагу на основні про-блеми, які можуть виникнути при виході з Європейського Союзу. Так, у статті зазначено, що як для Європейського Союзу, так і для Великобританії це відтворить ряд економічних втрат. З'ясовано, що такі зміни призведуть до конфліктів на економічному ринку. Визначено причини перенесення проце-дури Brexit.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-15
PDF

Посилання

Договір про Європейський Союз від 07.02.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (дата звернення: 10.11.2019)

Miller V. (Ed) Brexit Unknowns. House of Commons Library Briefing Pa-per. 9 November 2016, № 7761. Р. 13.

Mark Elliott Canthe EU forcethe UK totrigger the two year Brexit process URL: https://publiclawforeveryone.com/2016/06/26/brexit-can-the-eu-force-the-uk-to-trigger-the-two-year-brexit-process/ (дата звернення: 10.11.2019)

Newson N. Leavingt he EU: Parliament’s Rolein the Process. House of Lords Library Note. 4 July 2016, №034. Р. 15.

Неприцький О.А. Великобританія: шлях до сепаратизму регіонів чи побудова «європейського дому.» Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : 2 випуск зб. наук. праць. (Вінниця, 2000 р.). Вінниця, 2000. С. 226–232.

Яковюк І.В. Brexit: причини і наслідки британського референдуму. Єв-ропейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : матеріали наук. конф., (м. Харків, 24 трав. 2016 р.). Харків, 2016. С. 25–29.

Задоя А.О., Боцула А.П. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки. Академічний огляд, 2017. С. 5–13

Dohovir pro Yevropeysʹkyy Soyuz vid 07.02.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (accessed November 11, 2019) (in Ukrainian)

Miller V. (Ed) Brexit Unknowns. House of Commons Library Briefing Paper. 9 November 2016, № 7761. Р. 13.

Mark Elliott Can the EU force the UK to trigger the two year Brexit process URL: https://publiclawforeveryone.com/2016/06/26/brexit-can-the-eu-force-the-uk-to-trigger-the-two-year-brexit-process/ (accessed November 11, 2019).

Newson N. Leavingt he EU: Parliament’s Rolein the Process. House of Lords Library Note. 4 July 2016, №034. Р. 15.

Neprytsʹkyy O.A. Velykobrytaniya: shlyakh do separatyzmu rehioniv chy po-budova «yevropeysʹkoho domu». Naukovi zapysky Vinnytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubynsʹkoho: 2 vypusk zb. nauk. pratsʹ. (Vinnytsya, 2000 r.). Vinnytsya, 2000, pp. 226–232. (in Ukrainian)

Yakovyuk I.V. Brexit: prychyny i naslidky brytansʹkoho referendumu. Yevropeysʹka intehratsiya v konteksti suchasnoyi heopolityky : materialy nauk. konf., (m. Kharkiv, May 24, 2016 ). Kharkiv, 2016, pp. 25–29. (in Ukrainian)

Zadoya A.O., Botsula A.P. Mizhnarodni intehratsiyni ta dezintehratsiyni protsesy: superechlyvi naslidky. Akademichnyy ohlyad, 2017, pp. 5–13. (in Ukrainian)