НЕВИЧЕРПНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «ГЕНОЦИД» ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ НА ПРИКЛАДІ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СРСР
PDF

Ключові слова

геноцид
міжнародне право
СРСР
злочини радянської влади
масове винищення українства

Як цитувати

Свистун, Д. (2019). НЕВИЧЕРПНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «ГЕНОЦИД» ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ НА ПРИКЛАДІ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СРСР. Молодий вчений, 11 (75), 60-62. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-14

Анотація

У статті досліджуються дискусійні аспекти тлумачення поняття «геноцид» за міжнародним правом шляхом висвітлення та аналізу інших різновидів гено-циду на прикладі політики уряду Союзу Радянських Соціалістичних Респуб-лік щодо українського народу. Зроблено висновок, що під поняттям «гено-цид» слушно розуміти не лише знищення осіб за національною, етнічною, расовою чи релігійною ознаками, як це зазначено у Конвенції про запобіган-ня злочину геноциду і покарання за нього та суміжних за тематикою міжна-родно-правових текстах, а й за біологічною, економічною, соціальною та по-літичною ознаками. Окрім цього, доречним є розширення переліку зазначе-них ознак у законодавчих текстах із передбаченням можливості подальшого доповнення цього переліку. Внесення подібних змін сприятиме удосконален-ню міжнародно-правового законодавства, а також встановленню історичної правди.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-14
PDF

Посилання

Важна К.А. Проблеми реалізації відповідальності держави за геноцид в сучасному міжнародному праві. Україна і світ: теоретичні та прак-тичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). Ч.1. Київ : КНУКіМ, 2017. С. 365–376.

Гнатовський М. Удар по злочинах СРСР: що змінює рішення ЄСПЛ у справі про геноцид у Литві. Європейська правда. 21.03.2019. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/21/7094191/ (дата звернення: 15.11.2019).

Кіпіані В. «Геноциди Сталіна». Як з українців робили радянських лю-дей. Історична правда. 11.05.2011. URL: https://www.istpravda.com.ua/reviews/2011/05/11/38353/ (дата звернен-ня: 16.11.2019).

Вітошинський Б. Геноцид і міжнародне право. Війна і міжнародне пра-во : збірник праць. Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, Київ, 2014. С. 517–527.

Захаров Є.Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Харківська правозахисна група. Харків : Права людини, 2013. 320 с.

Для визнання Голодомору геноцидом ознак достатньо – австрійський історик. Укрінформ. 25.11.2018. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2586816-dla-viznanna-golodomoru-genocidom-oznak-dostatno-avstrijskij-istorik.html (дата звернення: 16.11.2019).

Грицак Я. Розділ 6. Україна, 1945-1985: нова політична нація. Україна у 1945-1953 рр.: кінець сталінської доби. Нарис історії України. URL: http://history.franko.lviv.ua/gryc_r6.htm (дата звернення: 18.11.2019).

Vazhna, K.A. (2017). Problemy realizatsii vidpovidalnosti derzhavy za henotsyd v suchasnomu mizhnarodnomu pravi [Problems of realization of state responsibility for genocide in modern international law]. Proceedings of the Ukraina i svit: teoretychni ta praktychni aspekty diialnosti u sferi mizhnarodnykh vidnosyn: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Ukraine, Kyiv, April 19-20, 2017). Part 1. Kyiv : KNUKIM, pp. 365–376.

Hnatovskyi, M. (2019). Udar po zlochynakh SRSR: shcho zminiuie rishen-nia YeSPL u spravi pro henotsyd u Lytvi [The blow to the USSR crimes: what does the ECtHR's decision considering genocide in Lithuania chang-es]. Yevropeiska pravda [European truth]. Available at: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/21/7094191/ (ac-cessed 15 November 2019) (unpublished).

Kipiani, V. (2011). «Henotsydy Stalina». Yak z ukraintsiv robyly radian-skykh lyudey [«Genocides of Stalin». How were they turning the Ukrainian people into the Soviet people]. Istorychna pravda [Historical truth]. Avail-able at: https://www.istpravda.com.ua/reviews/2011/05/11/38353/ (ac-cessed 16 November 2019) (unpublished).

Vitoshinsky, B. (2014). Henotsyd i mizhnarodne parvo [Genocide and in-ternational law]. Viina i mizhnarodne pravo: zbirnyk prats [War and inter-national law: collection of the works]. Kyiv: Ukrainian Publishing Union named after Yuriy Lypa, pp. 517–527.

Zakharov, E.Yu. (2013)/ Zasudzhennia zlochyniv komunistychnoho rezhymu SRSR [Condemnation of the crimes of the communist regime of the USSR]. Kharkiv Human Rights Group. Kharkiv: Human rights. In Ukrainian.

Ukrinform, (2018). Dlia vyznannia Holodomoru henotsydom oznak dostatno – avstriiskyi istoryk [To recognize the Holodomor as genocide, there are enough features – the Austrian historian]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2586816-dla-viznanna-golodomoru-genocidom-oznak-dostatno-avstrijskij-istorik.html (accessed 16 November 2019) (unpublished).

Hrytsak Ya. Rozdil 6. Ukraina, 1945-1985: nova politychna natsiia. Ukraina u 1945-1953 rr.: kinets stalinskoi doby [Section 6. Ukraine, 1945-1985: a new political nation. Ukraine at 1945-1953 years: the end of the Stalin era]. Narys istorii Ukrainy [Essay on the history of Ukraine]. Availa-ble at: http://history.franko.lviv.ua/gryc_r6.htm (accessed 18 November 2019).