ДОЦІЛЬНІСТЬ ІСНУВАННЯ ІНСТИТУТУ СМЕРТНОЇ КАРИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
PDF

Ключові слова

смертна кара
страта
найвища міра покарання
інститут смертної кари
покарання

Як цитувати

Ритова, В., & Хоменко, А. (2019). ДОЦІЛЬНІСТЬ ІСНУВАННЯ ІНСТИТУТУ СМЕРТНОЇ КАРИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 52-55. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-12

Анотація

У статті досліджено історичні витоки смертної кари, її використання з найдавніших часів до сучасності. Відзначається перша згадка про смертну кару, історія розвитку негативного явища протягом певного часу та зазначаються країни, в яких сьогодні застосовується смертна кара. Розглядається початок відмови країн від цього виду покарання та зазначається, яка започаткувала відмову від страти. В статті аналізується практика застосування різноманітними країнами смертної кари. Автори докладно вивчають інститут смертної кари в Білорусі, США. Згадується справа «Фурман проти Джорджії», яка є ключовою в правовій історії інституту смертної кари в Сполучених Штатах Америки. Також вивчається практика Європейського суду з прав людини, який у своїх рішеннях описує аргументи неможливості використовувати смертну кару як найсуворіше покарання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-12
PDF

Посилання

Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : навч. посіб. Львів : Світ, 2001. 384 с.

Пономаренко К. 17 років без смертної кари в Україні. URL: http://ridna.ua/2017/02/17-rokiv-bez-smertnoji-kary-v-ukrajini/ (дата звернення: 19.11.2019).

Загальна декларація прав людини: прийнята і проголош. Резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 20.11.2019).

Смертные приговоры и казни 2018 Amnesty International. URL: https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5098702019RUSSIAN.PDF. (дата звернення: 21.11.2019).

Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275.1. (дата звернення: 21.11.2019).

Furman v. Georgia (No. 69–5003), 408 U.S. 238 (1972). URL: http://www.law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=capital%20or%20death%20and%20penalty&url=/supct/html/historics/USSC_CR_0408_0238_ZC4.html. (дата звернення: 21.11.2019).

Смертна кара у США. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/875384.html. (дата звернення: 21.11.2019).

SOERING v. THE UNITED KINGDOM. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619. (дата звернення: 21.11.2019).

Информационно-тематический листок – Отмена смертной казни // Совет Европы/Европейский Суд по правам человека. 2011. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Death_penalty_RUS.pdf. (дата звернення: 21.11.2019).

Смертну кару в Україні вважають недоцільною навіть її прихильники / Редакція Інтернет-видання «Тиждень.ua». URL: http://tyzhden.ua/Society/46522. (дата звернення: 22.11.2019).

Рішення Конституційного Суду України (справа про смертну кару). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99. (дата звернення: 22.11.2019).

Tyshchyk B.Y. Istoriia derzhavy i prava krain Starodavnoho svitu : navch. posib. Lviv. :Svit, 2001. 384 s.

Ponomarenko K. 17 rokiv bez smertnoi kary v Ukraini. URL: http://ridna.ua/2017/02/17-rokiv-bez-smertnoji-kary-v-ukrajini/. (accessed: 19.11.2019).

Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10 rudnia 1948 roku. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2008. №93. St. 3103. (accessed: 20.11.2019).

Smertnye pryhovory y kazny. 2018 Amnesty International. URL: https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5098702019RUSSIAN.PDF. (accessed: 21.11.2019).

Uholovnyi kodeks Respublyky Belarus. URL: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275. (accessed: 21.11.2019).

Furman v. Georgia (No. 69–5003), 408 U.S. 238 (1972). URL: http://www.law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=capital%20or%20death%20and%20penalty&url=/supct/html/historics/USSC_CR_0408_0238_ZC4.html. (accessed: 21.11.2019).

Smertna kara u SShA. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/875384.html. (accessed: 21.11.2019).

SOERING v. THE UNITED KINGDOM. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619. (accessed: 21.11.2019).

Ynformatsyonno-tematycheskyi lystok – Otmena smertnoi kazny // Sovet Evropy/Evropeiskyi Sud po pravam cheloveka. 2011. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Death_penalty_RUS.pdf. (accessed: 21.11.2019).

Smertnu karu v Ukraini vvazhaiut nedotsilnoiu navit yii prykhylnyky / Redaktsiia Internet-vydannia «Tyzhden.ua». URL:: http://tyzhden.ua/Society/46522. (accessed: 22.11.2019).

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy (sprava pro smertnu karu). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99. (accessed: 22.11.2019).