ГАРАНТІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМ У ВИПАДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ПРИЧИН: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
PDF

Ключові слова

гарантії трудових прав
трудовий договір
розірвання трудового договору
звільнення
звільнення з організаційно-правових причин

Як цитувати

Поліщук, А., & Стрілець, І. (2019). ГАРАНТІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМ У ВИПАДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ПРИЧИН: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Молодий вчений, 11 (75), 47-51. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-11

Анотація

В результаті дослідження сучасного трудового законодавства та європейських стандартів автори дійшли до висновку, що перелік існуючих гарантій є недостатнім для працівників під час звільнення з організаційно-правових причин та сформулювали пропозиції у напрямку вдосконалення чинного трудового законодавства, а саме: збільшити розмір вихідної допомоги до двох середніх заробітних плат; закріпити обов’язок інформування роботодавцем звільнених працівників про повторний набір на роботу працівників аналогічної кваліфікації; укладати угоди між роботодавцем, працівником і агентством щодо пошуку вакансій для працівника до моменту звільнення за рахунок роботодавця; встановити «вільні дні» для пошуку майбутньої роботи. Відповідно, запропоновані зміни до трудового законодавства повинні покращити становище працівників.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-11
PDF

Посилання

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. Відомості Верховної Ради УРСР. Додаток до № 50. Ст. 375.

Юшко А.М. Удосконалення правових гарантій працівників при вивільненні у зв’язку зі змінами в організації виробництва. Актуальнi проблеми права. 2013. № 27. C. 628–638.

Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник Київ : Знання, 2008. 860 с.

Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця: Конвенція МОП від 22.06.1982 р. № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/993_005 (дата звернення: 21.11.2019).

Про професійні спілки їх права і гарантії їх діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. № 1045 – ХIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 45. Ст. 397.

Правові позиції, висловлені судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України в зв'язку з аналізом причин перегляду судових рішень у цивільних справах у 1996 році від 01.12.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/n0001700-97 (дата звернення: 21.11.2019).

Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. Сімферополь: Topical issues of law: theory and practice. 1998. № 28 Таврида. 896 с.

Temporary layoffs: Samfiru Tumarkin. URL: https://stlawyers.ca/law-essentials/temporary-layoffs/ (дата звернення: 21.11.2019)

Code du travail de la Principauté de Luxembourg. URL: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20190716 (дата звернення: 21.11.2019).

Code du travail Code du travail de la République française. URL: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/legislation/france-severance-payredundancy-compensation (дата звернення: 21.11.2019).

Щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця: Рекомендації МОП від 22.06.1982 р. № 166. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/993_276 (дата звернення: 21.11.2019).

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 10.12.1971 r. Vidomosti Verkhovnoji Rady URSR. Dodatok do № 50. St. 375.

Jushko A. M. Udoskonalennja pravovykh gharantij pracivnykiv pry vyviljnenni u zv'jazku zi zminamy v orghanizaciji vyrobnyctva. Aktualjni problemy prava. 2013. № 27. S. 628–638.

Bolotina N. B. Trudove pravo Ukrajiny : pidruchnyk Kyiv : Znannja. 2008. 860 s.

Pro prypynennja trudovykh vidnosyn z iniciatyvy robotodavcja: Konvencija MOP vid 22.06.1982 r. № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/993_005

Pro profesijni spilky jikh prava i gharantiji jikh dijaljnosti: Zakon Ukrajiny vid 15.09.1999 r. № 1045 – KhIV. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 1999. № 45. St. 397.

Pravovi pozyciji, vyslovleni sudovoju koleghijeju v cyviljnykh spravakh Verkhovnogho Sudu Ukrajiny v zv'jazku z analizom prychyn pereghljadu sudovykh rishenj u cyviljnykh spravakh u 1996 roci vid 01.12.1997 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/n0001700-97

Stychynsjkyj B.S., Zub I.V., Rotanj V.Gh. Naukovo-praktychyj komentar do zakonodavstva Ukrajiny pro pracju. Simferopolj: Topical issues of law: theory and practice. № 28. 2013 453 Tavryda. 1998. 896 s.

Temporary layoffs : Samfiru Tumarkin. URL: https://stlawyers.ca/law-essentials/temporary-layoffs/.

Code du travail de la Principauté de Luxembourg. URL: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20190716.

Code du travail Code du travail de la République française. URL: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/legislation/france-severance-payredundancy-compensation.

Shhodo prypynennja trudovykh vidnosyn z iniciatyvy robotodavcja: Rekomendaciji MOP vid 22.06.1982 r. № 166. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/993_276.