ДО ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
PDF

Ключові слова

цивільно-правова відповідальність
медична послуга
лікарська помилка
умови деліктної відповідальності
відшкодування шкоди

Як цитувати

Кушнір, В., & Коробцова, Н. (2019). ДО ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ . Молодий вчений, 11 (75), 42-46. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-10

Анотація

Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів цивільно-правової відповідальності у сфері надання медичних послуг. Проаналізовано підстави виникнення договірної та недоговірної (деліктної) відповідальності та критерії їх розмежування. Розглянуто чотири обов’язкові умови для настання деліктної цивільно-правової відповідальності за неналежне надання медичних послуг: протиправну поведінку, шкоду, причинний зв'язок та вину особи. При розгляді поняття «шкода» зазначається на те, що вона поділяється на матеріальну і моральну та визначені особливості кожної з них. Поряд з цим зосереджено увагу на тому, що нерідким явищем у медичній діяльності є професійна помилка, визначення якої залишається доволі дискусійним у науці. Досліджено національну та міжнародну судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-10
PDF

Посилання

Антонов С.В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 20 с.

Булеца С.Б. Цивільно-правова відповідальність в сфері здійснення медичної діяльності. Право і громадянське суспільство. 2014. С. 204.

Лазарева Е.В. К вопросу об юридической ответственности медицинских работников. Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Тольятти : ВУиТ. 2005. Вып. 47. С. 98–103.

Майданик Р.А. Договір про надання медичних послуг: загальні положення. Медичне право. 2016. № 1(17). С 139–158.

Постанова Верховного суду України від 11.03.2015 року (справа № 6-208цс14). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/43203794 (дата звернення: 09.11.2019).

Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95 (дата звернення: 09.11.2019).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ніна Куценко проти України» від 18.07.2017 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/engi=001-175471. (дата звернення: 07.11.2019)

Стеценко С. Стеценко В., Сенюта І. Медичне право України : підручник. Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність». 2008. 507 с.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.10.2017 року (справа № 754/8692/16-ц). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69576935 (дата звернення: 01.11.2019).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Antonov, S.V. (2006). Cyviljno-pravova vidpovidaljnistj za zapodijannja shkody zdorov'ju pry nadanni platnykh medychnykh poslugh: avtoref. dys. kand. juryd. nauk: 12.00.03. 20 pp.

Buleca, S.B. (2014). Cyviljno-pravova vidpovidaljnistj v sferi zdijsnennja medychnoji dijaljnosti. Pravo i ghromadjansjke suspiljstvo, no. 1. p. 204.

Lazareva, E.V. (2005). K voprosu ob jurydycheskoj otvetstvennosty medycynskykh rabotnykov. Vestnyk Volzhskogho unyversyteta ym. V.N. Tatyshheva. Toljjatty : VUyT, no. 47. pp. 98–103.

Majdanyk, R.A. (2016). Doghovir pro nadannja medychnykh poslugh: zaghaljni polozhennja. Medychne pravo, no. 1(17), pp. 139–158.

Postanova Verkhovnogho sudu Ukrajiny vid 11.03.2015 (sprava no. 6-208cs14). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/43203794 (accessed: 09.11.2019).

Postanova Plenumu Verkhovnogho sudu Ukrajiny vid 31.03.1995. no.4 «Pro sudovu praktyku v spravakh pro vidshkoduvannja moraljnoji (nemajnovoji) shkody» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95 (accessed: 09.11.2019).

Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi «Nina Kucenko proty Ukrajiny» vid 18.07.2017r. URL:http://hudoc.echr.coe.int/engi=001-175471. (accessed: 07.11.2019)

Stecenko S. (2008). Medychne pravo Ukrajiny : pidruchnyk S. Stecenko, V.Stecenko, I. Senjuta.: Vseukrajinsjka asociacija vydavciv «Pravova jednistj», 507 p.

Ukhvala Vyshhogho specializovanogho sudu Ukrajiny z rozghljadu cyviljnykh i kryminaljnykh sprav vid 04.10.2017 roku (sprava no. 754/8692/16-c). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69576935 (accessed: 01.11.2019).

Cyviljnyj kodeks Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 16.01.2003 r. no 435-IV. Verkhovna Rada Ukrajiny. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 2003, no 40–44, pp. 356.