ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ ТАРИ ЯК СПОСІБ СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

депозитна система збирання тари
безпечні методи поводження з відходами
засоби сортування відходів
збирання відходів
зберігання відходів
тверді побутові відходи
утилізація відходів

Як цитувати

Кошель, В., Псьота, О., & Леута, О. (2019). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ ТАРИ ЯК СПОСІБ СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 36-41. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-9

Анотація

У статті проаналізовано положення вітчизняного законодавства, що регулюють правовідносини у сфері поводження з відходами, здійснено порівняльну характеристику із законодавством інших держав. Авторами констатується факт невідповідності законодавства України європейським стандартам, що передбачають дотримання певних стандартів в рамках збирання, сортування та утилізації відходів та виявлено недоліки вітчизняного законодавства. Запропоновано внесення змін до чинного законодавства України у зв’язку із запровадженням депозитної системи збору пластикової тари, що стане суттєвим кроком до вдосконалення механізму поводження з відходами. Автори зазначають, що на загальнодержавному рівні проблема енергозбереження та повторної переробки сміття постала відносно давно. На початку 2014 року в Україні почали з’являтися нові громадські об’єднання, які почали потужну інформаційну компанію, яка стосувалася проблеми сміття та його «захоронення» на полігонах до того моменту, поки воно повністю не розкладеться. Авторами зроблено висновки з даного питання, що мають певне науково-практичне значення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-9
PDF

Посилання

Зуєв В.А. Проблеми та перспективи розвитку господарсько-правового регулювання поводження з відходами в Україні. Право та інноваційне суспільство. 2014. №1 (2). С. 44–52.

Федунь М.В. Правове регулювання поводження з відходами згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 13. Т. 2. С. 124–126.

Третяк Т.О. Правові питання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами як засобу зменшення обсягу утворення відходів в Україні. Право і громадянське суспільство. 2014. №1. С. 90–101.

Антонова Л.І. Адміністративно-правове регулювання поводження з відходами [Текст] : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Антонова Тетяна Леонтіївна ; Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2017. С. 15–16.

Класифікатор відходів ДК 005-96 : затв. Наказом Держстандарту України від 29.02.96 No 89 зі змінами і доповненнями. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua

Директива ЄС про відходи 2008/98/ЄС: ухвалена Європейським парламентом та Радою від 19 листопада 2008 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://menr.gov.ua/files/docs/2008%2098%20ЄС.pdf (дата звернення: 15.08.2019).

EU Directive on landfill disposal 99/31/EC adopted by the European Council of 26 April 1999 // Database «Legislation of Ukraine». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_925 (дата звернення: 15.08.2019).

Directive on packaging and packaging waste 94/62/EC adopted by the European Parliament and the Council of 20 December 1994 // Database «Legislation of Ukraine». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b05 (дата звернення: 15.08.2019).

Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами: ратифікована Законом № 1678-VII від 16.09.2014 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 15.08.2019).

Директива 2004/12/ЄС про внесення змін до Директиви 94/62/ЄС: ухвалена Європейським парламентом та Радою від 10 грудня 2004 р. // База даних «Законодавство України». URL: http://old.minjust.gov.ua/file/33077.docx (дата звернення: 15.08.2019).

Про упаковку та відходи упаковки: проект Закону України від 05.02.2016 р. № 4028 / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58083&pf35401=393848 (дата звернення: 15.08.2019).

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р (дата звернення: 15.08.2019).

Войцехівська О.А. Вторинна переробка відходів за допомогою мобільних комплексів сортування. Проблеми розвитку міського середовища. Вип. 1 (11). 2014. С. 442–451.

Ільченко В.А., Махітько В.С. Комплексна переробка та утилізація відходів як основа сталого економічного розвитку району. Вісник Житомирського державного технологічного університету. № 2(72). 2015. С. 134–138.

ECOBUSINESS. URL: http://ecolog-ua.com/news/yak-peretvoryty-vidhody-pet-u-dohody. (дата звернення: 23.09.2019).

ZAXID.NET. URL: https://zaxid.net/ukrayinski_pidpriyemstva_hochut_na_zakonodavchomu_rivni_zobovyazati_vidpovidati_za_taru_n1423310. (дата звернення: 23.09.2019).

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р (дата звернення: 20.04.2019).

Про систему збирання та утилізації використаної тари : проект Закону України від 28.12.2016 р. № 5614 / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60832&pf35401=411494 (дата звернення: 20.04.2019).

Европейская правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2017/02/22/7061827/. (дата звернення: 23.09.2019).

Felix P. Experience with the introduction of a mandatory deposit system in Germany. PRO EUROPE Deposit Workshop. 2008. Vol. 3, № 19(82). P. 1–37. URL: http://www.apeal.org/wp-content/uploads/2015/04/08-02-Roland-Berger.pdf (дата звернення: 20.04.2019).

Міністерство екології та природних ресурсів України. URL: https://menr.gov.ua/news/33488.html. (дата звернення: 23.09.2019).

Zuiev, V.A. (2014). Problemy ta perspektyvy rozvytku hospodarsko-pravovoho rehuliuvannia povodzhennia z vidkhodamy v Ukrayni. Law and innovative society, vol. 2, pp. 44–52.

Fedun, M.V. (2015). Pravove rehuliuvannia povodzhennia z vidkhodamy zghidno z Uhodoiu pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom. Scientific Bulletin of The international humanitarian Unive, vol. 13, pp. 124–126;

Tretiak, T.O. (2014). Pravovi pytannia dozvolu na zdiysnennia operatsiy u sferi povodzhennia z vidkhodamy yak zasobu zmenshennia obsiahu utvorennia vidkhodiv v Ukrayni. Law and civil society, vol. 1, pp. 90–101.

Antonova, L.I. (2017). Administratyvno-pravove rehuliuvannia povodzhennia z vidkhodamy. Kyiv, pp. 15–16.

Waste classifier DK 005-96: shut. Order of the state standard of Ukraine of 29.02.96 No. 89 with changes and additions.

EU waste Directive 2008/98 / EC, adopted by the European Parliament and the Council of 19 November 2008 // database "Legislation of Ukraine". URL: https://menr.gov.ua/files/docs/2008%2098%20ЄС.pdf (accessed: 15.08.2019).

EU Directive on landfill disposal 99/31/EC adopted by the European Council of 26 April 1999 // Database «Legislation of Ukraine». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_925 (accessed: 15.08.2019).

Directive on packaging and packaging waste 94/62/EC adopted by the European Parliament and the Council of 20 December 1994 // Database «Legislation of Ukraine». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b05 (accessed: 15.08.2019).

Association agreement between Ukraine and the European Union, the European atomic energy community and their member States: ratified by Law No. 1678-VII of 16.09.2014 // database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (accessed 15.08.2019).

Directive 2004/12 / EC on amendments to Directive 94/62 / EC adopted by the European Parliament and the Council of 10 December 2004 // database "Legislation of Ukraine". URL: http://old.minjust.gov.ua/file/33077.docx (accessed 15.08.2019).

On packaging and packaging waste: draft Law of Ukraine of 05.02.2016 № 4028 / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58083&pf35401=393848 (accessed 15.08.2019).

National strategy of waste management in Ukraine until 2030: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 8, 2017 No. 820-R / Cabinet of Ministers of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р (accessed 15.08.2019).

Voitsekhivska, O.A. (2014). Vtorynna pererobka vidkhodiv za dopomohoiu mobilnykh kompleksiv sortuvannia. Problems of urban environment development, vol. 11, p. 442–451.

Ilchenko, V.A., & Makhitko, V.S. (2015). Kompleksna pererobka ta utylizatsiia vidkhodiv yak osnova staloho ekonomichnoho rozvytku raionu. Bulletin of Zhytomyr state technological University, vol. 72, p. 134–138.

ECOBUSINESS. URL: http://ecolog-ua.com/news/yak-peretvoryty-vidhody-pet-u-dohody. (accessed: 23.09.2019).

ZAXID.NET. URL: https://zaxid.net/ukrayinski_pidpriyemstva_hochut_na_zakonodavchomu_rivni_zobovyazati_vidpovidati_za_taru_n1423310. (accessed: 23.09.2019).

NATIONAL STRATEGY of waste management in Ukraine until 2030 : Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 8, 2017 № 820-p / Cabinet of Ministers of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р (accessed: 20.04.2019).

About system of collecting and utilization of the used container : the draft Law of Ukraine of 28.12.2016 No. 5614 / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60832&pf35401=411494 (accessed: 20.04.2019).

Evropeiskaia pravda. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2017/02/22/7061827/. (accessed: 23.09.2019).

Felix P. Experience with the introduction of a mandatory deposit system in Germany. PRO EUROPE Deposit Workshop. 2008. Vol. 3, № 19(82). P. 1–37. URL: http://www.apeal.org/wp-content/uploads/2015/04/08-02-Roland-Berger.pdf (accessed 20.04.2019).

Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. URL: https://menr.gov.ua/news/33488.html. (accessed: 23.09.2019).