РЕФОРМА В СУДОВІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
PDF

Ключові слова

трибунал
реформа
судові палати
юрисдикція
повноваження
спеціалізований трибунал
Європейський Союз
цивільна служба

Як цитувати

Ключникова, Н. (2019). РЕФОРМА В СУДОВІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Молодий вчений, 11 (75), 33-35. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-8

Анотація

Центральне місце в механізмі захисту норм європейського права займає судова система Європейського Союзу. У статті досліджено процес реформування Суду ЄС як спроби вирішення поточних проблем функціонування судової системи Європейського Союзу. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти розвитку судової інституції в Європейському Союзі. Акцентовано увагу на еволюції інституту спеціалізованих судових палат як один з основних напрямків проведення реформи, а також проаналізовані основні причини таких змін та наслідки ліквідації. Автором робиться висновок про необхідність подальшого удосконалення судового механізму Європейського Союзу з метою виправлення існуючих недоліків та підвищення ефективності судового захисту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-8
PDF

Посилання

Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія. Харків : Право, 2010. 360 с.

Комарова Т.В. Вплив Суду Європейського Союзу на розвиток права та інститутів ЄС. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / за ред. І.В. Яковюка. Київ : Ред. журн. «Право України», 2012. Розд. 8. С. 171–202.

Комарова Т.В. Формування суддівського корпусу в Європейському Союзі: останні тенденції. Проблеми законності. 2018. № 141. С. 201–213.

Ніццький договір від 26 лютого 2001 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/994_261 (дата звернення: 17.10.2019).

Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор: как меняется Европейский Союз.2009.URL:www.perspectivy.info/oykumena/politika/lissabonskij_dogovor_kak_menajetsa_ jevropejskij_sojuz_2009-12-22.htm (дата звернення: 17.10.2019).

Протокол (№ 3) про Статут Суду Європейського Союзу від 17.04.1957 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_618 (дата звернення: 17.10.2019).

Кротінов В.А. Перезавантаження судових систем ЄС і України: спільні потреби та принципи. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 1. С. 151–158.

Регламент Парламенту та Ради (ЄС, Євратом) 2015/2422 щодо внесення змін до Протоколу № 3 Статуту Суду правосуддя ЄС від 16 грудня 2015 р. URL: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R2422&qid=1500292632025 (дата звернення: 17.03.2018).

Комарова Т.В. Організація судової системи Європейського союзу. Вісник Національної академії правових наук України. 2018. Т. 25, № 1. С. 79–96

Komarova, T.V. (2010). The Jurisdiction of the European Court of Justice : monography [Jurisdiction of the Court of Justice of the European Union]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Komarova, T. (2012). Vplyv Sudu Yevropejskogo Soyuzu na rozvytok prava ta instytutiv YeS. Istoriya yevropejskoyi integraciyi vid Rymskoyi imperiyi do Yevropejskogo Soyuzu : monografiya [Impact of the Court of Justice of the European Union on the development of EU law and institutions. History of European integration from the Roman Empire to the European Union] / za red. I.V. Yakovyuka. Kyiv: Red. zhurn. «Pravo Ukrayiny», Rozd. 8, pp. 171–202. [in Ukrainian]

Komarova, T. (2018). Formuvannya suddivskogo korpusu v Yevropejskomu Soyuzi: ostanni tendenciyi [Formation of the judiciary in the European Union: recent trends]. Problemy zakonnosti, vol. 141, pp. 201–213. [in Ukrainian]

Treaty of Nice: Adoption of 26.02.2001 / Database «Legislation of Ukraine». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/994_261 (accessed: 17/10/2019).

Kaveshnykov, N.Yu. (2009). Lyssabonskyj dogovor: kak menyaetsya Evropejskyj Soyuz [The Lisbon Treaty: how the European Union is changing]. URL: http://www.perspectivy.info/oykumena/politika/lissabonskij_dogovor_kak_menajetsa_jevropejskij_sojuz_2009-12-22.htm.

Protocol (No 3) on the statute of the Court of Justice of the European Union: Adoption of 17.04.1957 // Database «Legislation of Ukraine».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_618 (accessed: 17/10/2019).

Krotinov, V.A. (2016). Perezavantazhennya sudovyx system YeS i Ukrayiny: spilni potreby ta pryncypy [Restart the judicial systems of the EU and Ukraine, needs and common principles]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verxovnoyi Rady Ukrayiny, no. 1, pp. 151–158. [in Ukrainian]

Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R2422&qid=1500292632025 (accessed: 17/03/2018).

Komarova, T.V. (2018). Organizaciya sudovoyi systemy Yevropejskogo soyuzu [Organization of the judicial system of the European Union] Visnyk Nacionalnoyi akademiyi pravovyx nauk Ukrayiny, vol. 25, no. 1, pp. 79–96. [in Ukrainian]