КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА СЕКСУАЛЬНУ ОРІЄНТАЦІЮ
PDF

Ключові слова

цивільне партнерство одностатевих пар
сексуальна орієнтація
заборона дискримінації
сексуальні меншини
ЛГБТ

Як цитувати

Кенева, О. (2019). КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА СЕКСУАЛЬНУ ОРІЄНТАЦІЮ. Молодий вчений, 11 (75), 29-32. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-7

Анотація

В статті розглянуто рівень забезпеченості конституційного права на сексуальну орієнтацію. Встановлено особливості відповідальності за одностатеві відносини в країнах близького Сходу. Проаналізовано судову практику України щодо реалізації громадянами права на сексуальну орієнтацію. Акцентовано увагу на положення щодо заборони дискримінації, що передбачає гарантування прав всіх категорій осіб, в тому числі і сексуальних меншин. Визначено основні завдання нашої країни щодо гарантування конституційного права громадян на сексуальну орієнтацію з акцентом на необхідності дотримання оптимального балансу в процесі реалізації цієї гарантії. Автор приходить до висновку, що в Україні станом на сьогодні право на вільний вибір сексуальної орієнтації не заборонене, але в той же час і не передбачене Основним законом нашої держави.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-7
PDF

Посилання

Герц А.А. Права людини, сексуальна орієнтація та гендерна рівність : навчальний посібник. Київ, 2018. 326 с.

Державна зрада, позашлюбний секс та богохульство. За які злочини засуджують до смертної кари у різних країнах світу. ТСН – 8 квітня. URL: https://tsn.ua/svit/smertelna-in-yekciya-rozstril-ta-povishennya-de-ta-chomu-dosi-strachuyut-lyudey-1325481.html (дата звернення: 29.10.2019 ).

В Брунее через месяц отменили смертную казнь за гомосексуализм. ТСН – 7 мая. URL: https://tsn.ua/ru/svit/v-brunee-cherez-mesyac-otmenili-smertnuyu-kazn-za-gomoseksualizm-1340868.html (дата звернення: 29.10.2019).

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відом. Верхов. Ради України. 1996. №30. Ст. 141.

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 27 червня 2018 р. Справа № 818/2188/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74991425 (дата звернення: 29.10.2019 ).

Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 серпня 2015 року. Справа № 826/8915/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/48139043 (дата звернення: 29.10.2019 ).

Постанова П'ятого апеляційного адміністративного суду від 12 березня 2019 р. Справа № 815/1467/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80409616 (дата звернення: 29.10.2019).

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2018 року. Справа № 826/16565/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78295126 (дата звернення: 29.10.2019 ).

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 березня 2019 року. Справа № 320/5975/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80579300 (дата звернення: 29.10.2019 ).

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI // Відомості Верховної Ради. 2013. № 32. Ст. 412.

Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України. від 23.11.2015 № 1393-р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-%D1%80 (дата звернення: 29.10.2019).

Рішення Сумського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2018 р. Справа № 818/2188/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72773401 (дата звернення: 29.10.2019).

Рішення Київського окружного адміністративного суду від 25 липня 2019 року. Справа № 320/1696/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83700055 (дата звернення: 29.10.2019).

Herc, A.A. (2018). Prava ljudyny, seksualʹna orijentacija ta henderna rivnistʹ: navchalʹnyj posibnyk [Human rights, sexual orientation and gender equality: a textbook]. Kyiv, 326 p.

Derzhavna zrada, pozashljubnyj seks ta bohoxulʹstvo. Za jaki zlochyny zasudzhujutʹ do smertnoji kary u riznyx krajinax svitu(The State of the Wicked, Posh-loving Sex is Boxox. For the strong crime of war to the death penalty in the rivers landscape) TSN – 8 kvitnya. URL: https://tsn.ua/svit/smertelna-in-yekciya-rozstril-ta-povishennya-de-ta-chomu-dosi-strachuyut-lyudey-1325481.html (accessed: 29.10.2019).

V Bruneye cherez mesyats otmenili smertnuyu kazn' za gomoseksualizm. TSN – 7 maya. URL: hhttps://tsn.ua/ru/svit/v-brunee-cherez-mesyac-otmenili-smertnuyu-kazn-za-gomoseksualizm-1340868.html (accessed: 29.10.2019).

Konstytucija Ukrajiny (Constitution of Ukraine). Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny. 1996. №30. St. 141.

Postanova Xarkivsʹkoho apeljacijnoho administratyvnoho sudu (Resolution of the Kharkiv Administrative Court of Appeal) vid 27 chervnja 2018 r. Sprava № 818/2188/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74991425 (accessed: 29.10.2019).

Postanova Okruzhnoho administratyvnoho sudu mista Kyjeva (Resolution of the District Administrative Court of the city of Kiev) vid 06 serpnja 2015 roku. Sprava № 826/8915/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/48139043 (accessed: 29.10.2019).

Postanova Pjatoho apeljacijnoho administratyvnoho sudu (Resolution of the Fifth Administrative Court of Appeal) vid 12 bereznja 2019 r. Sprava № 815/1467/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80409616 (accessed: 29.10.2019).

Postanova SHostoho apeljacijnoho administratyvnoho sudu (Resolution of the Sixth Administrative Court of Appeal) vid 29 lystopada 2018 roku. Sprava № 826/16565/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78295126 (accessed: 29.10.2019).

Postanova SHostoho apeljacijnoho administratyvnoho sudu (Resolution of the Sixth Administrative Court of Appeal) vid 20 bereznja 2019 roku. Sprava № 320/5975/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80579300 (accessed: 29.10.2019).

Pro zasady zapobihannja ta protydiji dyskryminaciji v Ukrajini (On the principles of preventing and combating discrimination in Ukraine). Zakon Ukrajiny vid 06.09.2012 № 5207-VI. Vidomosti Verxovnoji Rady. 2013. № 32. St. 412.

Pro zatverdzhennja planu dij z realizaciji Nacionalʹnoji stratehiji u sferi prav ljudyny na period do 2020 roku (On approval of the action plan for the implementation of the National Human Rights Strategy for the period up to 2020). Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrajiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-%D1%80 (accessed: 29.10.2019).

Rishennja Sumsʹkoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 20 ljutoho 2018 r. (Judgment of the Sumy District Administrative Court). Sprava № 818/2188/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72773401 (accessed: 29.10.2019).

Rishennja Kyjivsʹkoho okruzhnoho administratyvnoho sudu (Judgment of the Kyiv District Administrative Court) vid 25 lypnja 2019 roku. Sprava № 320/1696/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83700055 (accessed: 29.10.2019).