КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР: СУТНІСТЬ, ПРАКТИКА ЗАСТОСУ-ВАННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
PDF

Ключові слова

корпоративні правовідносини
корпоративні права
корпоративні обов’язки
компанії корпоративного типу
корпоративний договір
учасники товариства

Як цитувати

Драган, М. (2019). КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР: СУТНІСТЬ, ПРАКТИКА ЗАСТОСУ-ВАННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ. Молодий вчений, 11 (75), 24-28. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-6

Анотація

Стаття присвячена вивченню сутності та практики застосування корпоратив-ного договору в межах національного права різних країнах, що відносяться до різних правових систем, а також України. Розглянуто передумови виник-нення такого виду договору, значущість закріплених у договорі положень відносно положень установчих документів компаній, його юридичну силу та інші, пов’язані із застосуванням корпоративного договору проблемні аспек-ти, зокрема щодо положення про його конфіденційність та можливого злов-живання цим недобросовісними учасниками, а також порівняння корпора-тивного договору із суміжними договірними конструкціями, їх відмежуван-ня. У статті проаналізовано проблемні питання з приводу правової природи такої договірної конструкції, як корпоративний договір, неоднозначності по-зицій з цього приводу, висвітлення характерних особливостей корпоратив-ного договору та віднесення його до сфери регламентації відповідної галузі національного права.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-6
PDF

Посилання

. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон Укра-їни від 6 лютого 2018 року №2275-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19 (дата звернення: 12.11.2019)

Загороднюк Г. П. Міжнародний досвід: корпоративні договори за англій-ським правом. 2018. № 10. URL: https://www.dlapiper.com/~/media/files/insights/publications/2018/04/g-zagorodniukinternational-experience-corporate-agreements-under-english-lawukrcompressed.pdf (дата звернення: 12.11.2019).

Марасанов В.М. Корпоративный договор как правовое средство управле-ния компанией в странах системы континентального права. Право и управле-ние. ХХI век. 2016. № 2. С. 100–104.

Сіщук Л.В. Новели законодавства щодо корпоративного договору. Підп-риємництво, господарство і право. 2018. №10. С. 49–54. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/10/11.pdf (дата звернення: 10.11.2019).

Рішення Верховного Суду / Касаційного господарського суду від 23.01.2018 у справі №925/1321/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71829024 (дата звернення: 10.11.2019).

Рябова К.О. Правова природа корпоративних договорів. Юридичний віс-ник. Повітряне і космічне право. 2018. № 4. С. 163–169. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/download/13435/18666 (дата звер-нення: 11.11.2019).

Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu: Zakon Ukrainy vid 6 liutoho 2018 roku №2275-VIII [On Limited liability and additional liability companies: The Law of Ukraine of 6 February 2018 No2275-VIII] / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19 (accessed 12.11.2019).

Zahorodniuk, H.P. (2018). Mizhnarodnyi dosvid: korporatyvni dohovory za anhliiskym pravom [International experience: corporate agreements based on English law]. No. 10. Available at: https://www.dlapiper.com/~/media/files/insights/publications/2018/04/g-zagorodniukinternational-experience-corporate-agreements-under-english-lawukrcompressed.pdf (accessed 12.11.2019).

Marasanov, V.M. (2016). Korporativnyy dogovor kak pravovoe sredstvo upravleniya kompaniey v stranakh sistemy kontitental`nogo prava [Corporate agreement as the legal company management tool in countries of the system of continental law]. Pravo i upravleniye. XXI century, no. 2, pp. 100–104.

Sishschuk, L.V. (2018). Novely zakonodavstva pro korporatyvnyi dohovir [Innovations of the legislation on corporate agreement]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no. 10, pp. 49–54. Available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/10/11.pdf (accessed 10.11.2019).

Decision of the Supreme Court / Economic Сourt of Сassation at 23 January 2018 in the case №925/1321/16. Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71829024 (accessed 10.11.2019).

Riabova, K.O. (2018). Pravova pryroda korporatyvnych dohovoriv [Legal nature of corporate agreement]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo, no. 4, pp. 163–169. Available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/download/13435/18666 (accessed 11.11.2019).