ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ З НИХ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

права людини
четверте покоління прав людини
соматичні права
евтаназія
трансплантація

Як цитувати

Дзебчук, А., & Ігнатова, А. (2019). ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ З НИХ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 19-23. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-5

Анотація

У статті досліджено сутність окремих прав людини, що належать до четвертого покоління, а саме права на евтаназію та права на трансплантацію. Так, особливу увагу приділено аналізу реалій та перспектив законодавчого закріплення та реалізації, зазначених прав, в Україні. На підставі чого зроблено висновок, що регламентація права на евтаназію залишатиметься дискусійною ще довгий час, оскільки інколи досить важко знехтувати загальноприйнятими моральними нормами. Разом з тим, зазначено, що у сфері транспланталогії, перехід до прав четвертого покоління є необхідним і надмірне затягування процесу прийняття цих прав, лише призвести до уповільнення розвитку цієї галузі суспільного життя, якою і викликана необхідність впровадження права на трансплантацію.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-5
PDF

Посилання

Авдеенкова М.П., Дмитриев Ю.А. Право на физическую свободу. Государство и право. 2005. № 3. С. 19–23.

Романовский Г.Б. К вопросу о праве на смерть как юридической основе легализации эвтаназии и самоубийства. Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (II Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародного права) «Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я» (23–24 квітня 2009р., м. Львів) / Упор. Сенюта Г.Я., Терешко Х.Я. Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2009. С. 232–234.

Головистикова А.Н. Права человека : учебник. Москва : Эксмо, 2008. 327 c.

Аврамова О., Жидкова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми. Право України. 2010. № 2. С. 101–107.

Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР. ВВРУ. 1996. № 30. Ст. 141.

Борисевич Н.М. Проблема легалізації евтаназії як законодавчого закріплення права пацієнта на гідну смерть. Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18.04.2008, м. Львів. С. 34–37.

Силуянова И.В. Этика врачевания. Современная медицина и православне. URL: http://www.agnuz.info.com (дата звернення: 21.04.2019).

Старовойтова О.Э. Эвтаназия и закон. Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности. 2002. № 1. С. 149–150.

Стефанчук Р О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : монографія / за наук. ред. Я.М. Шевченко; НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ : КНТ, 2008. 625 c.

Euthanasia: National and European perspectives. Council of Europe. 2004. 195 p.

Ворона В. Право на евтаназію як складова права людини на життя. Право України. 2010. № 5. С. 199–205.

Рапаєва М.В. Евтаназія у сучасному суспільстві та перспективи її доцільності в Україні. Юридична наука. 2014. № 12. С. 183–190.

Основи законодавства про охорону здоров’я України: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.

Домбровська О. Щодо правових аспектів легалізації евтаназії. Право України. Київ. 2008. № 10. С. 19–24.

Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину щодо трансплантації органів і тканин людини (ETS N 186): Міжнародний документ від 24.01.2002 № ETS N 186. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_684 (дата звернення: 21.04.2019).

Стеценко С. Г. Медичне право України. / за заг. ред. С.Г. Стеценка. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.

Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: Закон України від 17.05.2018 2427-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 28. Ст. 232.

Бабич О. Трансплантація: правове регулювання та механізми реалізації в Україні. Юридична газета. 2018. С. 16–17.

Пояснювальна записка до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині 9461-д від 27.02.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65572 (дата звернення: 21.04.2019).

Avdeenkova, M.P., & Dmitriev, Yu.A. (2005). Pravo na fizicheskuyu svobodu [The right to physical freedom]. Gosudarstvo i pravo, no. 3, pp. 19–23.

Romanovskij, G.B. (2009). K voprosu o prave na smert' kak juridicheskoj osnove legalizacii jevtanazii i samoubijstva [On the right to death as a legal basis for the legalization of euthanasia and suicide]. Medychne pravo Ukrainy: problemy upravlinnia ta finansuvannia okhorony zdorovia: Materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z medychnoho prava (II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoho prava) “Medychne pravo Ukrainy: problemy upravlinnia ta finansuvannia okhorony zdorovia” [Health Law of Ukraine: Problems of Healthcare Management and Financing: Proceedings of the III All-Ukrainian Scientific and Practical Conference on Medical Law (II International Scientific and Practical Conference on International Law) “Medical Law of Ukraine: Healthcare Management and Financing Problems”]. Lviv: LOBF “Medytsyna i pravo”, pp. 232–234.

Golovistikova, A.N. (2008). Prava cheloveka [Human Rights]. Moscow: Jeksmo.

Avramova, O., & Zhydkova, O. (2010). Chetverte pokolinnia prav liudyny: рostanovka рroblemy [The fourth generation of human rights: the problem statement]. Pravo Ukrainy, no. 2, pp. 101–107.

Verkhovna Rada Ukrainy (1996). Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r., # 254k/96-VR [Constitution of Ukraine]. VVRU, no. 30, pp. 141.

Borysevych, N.M. (2008). Problema lehalizatsii evtanazii yak zakonodavchoho zakriplennia prava patsiienta na hidnu smert. [The problem of legalizing euthanasia as a legislative fixation of a patient's right to a decent death]. Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia). Materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Medical law of Ukraine: legal status of patients in Ukraine and its legislative support (genesis, development, problems and prospects for improvement). Proceedings of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference]. Lviv, pp. 34–37.

Silujanova, I.V. Jetika vrachevanija [Ethics of healing]. Sovremennaja medicina. Available at: http://www.agnuz.info.com (accessed: 21.04.2019).

Starovoytova, O.E. (2002). Evtanaziya i zakon [Euthanasia and the law]. Aktual'nye problemy pravovogo regulirovanija medicinskoj dejatel'nosti, no. 1, pp. 149–150.

Stefanchuk, R.O. (2008). Osobysti nemainovi prava fizychnykh osib (poniattia, zmist, systema, osoblyvosti zdiisnennia ta zakhystu) [Personal non-property rights of individuals (concept, content, system, features of implementation and protection)] (PhD Thesis), Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho.

Euthanasia: National and European perspectives. Council of Europe. 2004. 195 p.

Vorona, V. (2010). Pravo na evtanaziiu yak skladova prava liudyny na zhyttia [The right to euthanasia as a component of the human right to life]. Pravo Ukrainy, no. 5, pp. 199–205.

Rapaieva, M.V. (2014). Evtanaziia u suchasnomu suspilstvi ta perspektyvy yii dotsilnosti v Ukraini. [Euthanasia in modern society and its prospects in Ukraine]. Yurydychna nauka, no. 12, pp. 183–190.

Verkhovna Rada Ukrainy (1992). Osnovy zakonodavstva pro okhoronu zdorovia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801-XII [Fundamentals of Legislation on Health Care of Ukraine: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 4, pp. 19.

Dombrovska, O. (2008). Shchodo pravovykh aspektiv lehalizatsii evtanazii. [On the legal aspects of euthanasia legalization]. Pravo Ukrainy, no. 10, pp. 19–24.

Dodatkovyi protokol do Konventsii pro prava liudyny ta biomedytsynu shchodo transplantatsii orhaniv i tkanyn liudyny (ETS N 186): Mizhnarodnyi dokument vid 24.01.2002 № ETS N 186 [Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine for Transplantation of Organs and Tissues]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_684 (accessed: 21.04.2019).

Stetsenko, S.H. (2008). Medychne pravo Ukrainy [Medical Law of Ukraine]. Kyiv: Vseukrainska asotsiatsiia vydavtsiv «Pravova yednist». (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy (2018). Pro zastosuvannia transplantatsii anatomichnykh materialiv liudyni: Zakon Ukrainy vid 17.05.2018 2427-VIII [On the application of human anatomical material transplantation]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 28, p. 232.

Babych, O. (2018). Transplantatsiia: pravove rehuliuvannia ta mekhanizmy realizatsii v Ukraini. [Transplantation: Legal regulation and implementation mechanisms in Ukraine]. Pravo Ukrainy, no. 1, pp. 16–17.

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zastosuvannia transplantatsii anatomichnykh materialiv liudyni 9461-d vid 27.02.2019 [Explanatory Note to the Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Application of Transplantation of Anatomical Materials to a Human]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65572 (accessed: 21.04.2019).