ІНСТИТУТ ЕМАНСИПАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДОСВІД КРАЇН ЄС
PDF

Ключові слова

фізична особа
правоздатність
дієздатніст
емансипація
цивільне право країн ЄС

Як цитувати

Дешко, В. (2019). ІНСТИТУТ ЕМАНСИПАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДОСВІД КРАЇН ЄС. Молодий вчений, 11 (75), 16-18. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-4

Анотація

У статті зауважується, що важливим для вдосконалення інституту емансипації в Україні є вивчення досвіду країн ЄС, зокрема Франції, Німеччини, Іспанії, Чеської Республіки. Така теза обґрунтовується проголошенням євроінтеграційного курсу нашої держави, що вимагає приведення норм внутрішнього законодавства до вимог та стандартів ЄС. В Україні та країнах ЄС емансипація стосується осіб, які з певних, встановлених законом підстав можуть отримати повну цивільну дієздатність до досягнення повноліття. Проте, аналіз практики застосування норм інституту емансипації в Україні свідчить про відсутність належного законодавчого врегулювання цих правовідносин, що зумовлює його слабкий розвиток та поодинокі випадки використання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-4
PDF

Посилання

Короєд С.О. Набуття неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності та її вплив на сімейно-правовий статус дитини: питання охорони житлових прав емансипованої неповнолітньої особи. Судова апеляція : наук.-практ. журн. 2015. С. 96–103.

Чарнецька Р.Т. Психологічні особливості емансипації підлітків. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Вип. 2. С. 71–75.

Цивільний кодекс Франції 1804 р. URL: http://www.napoleon-series.org/research/govemment/c_code.html

Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в Україні та зарубіжних країнах. Юридична Україна: Питання розвитку приватного права. 2010. № 9. С. 80–85.

Яніцька І.А. Режим захисту неповнолітніх у Франції. Visegrad journal on human rights. 2016. Вип. 4/2. С. 229–234.

Саградян М. Цивільна дієздатність фізичної особи в Україні та в зарубіжних країнах. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 69–73.

Козловська М. Запозичення елементів правосуб’єктності фізичних осіб в іноземних державах. Науковий блог Національного університету «Острозька академія». URL: https://naub.oa.edu.ua/2016/запозичення-елементів-правосубєкт/

Цивільний кодекс Чеської Республіки. URL: http://anesro.com/downl/zakon/89-2012_Sb.pdf

Мілевський, Олександр. Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 57–61.

Заіка Ю.О. Українське цивільне право : навч. посібник. 3-є вид. Київ : ЦУЛ, 2014. 358 с.

Koroyed, S.O. (2015). Nabuttya nepovnolitnoyu osoboyu povnoyi cyvilnoyi diyezdatnosti ta yiyi vplyv na simejno-pravovyj status dytyny: pytannya oxorony zhytlovyx prav emansypovanoyi nepovnolitnoyi osoby [The acquisition by a minor of full civil capacity and its impact on the child's family legal status: the issue of protecting the housing rights of an emancipated minor]. Sudova apelyaciya: nauk.-prakt. zhurn., рр. 96–103.

Charneczka, R.T. (2013). Psyxologichni osoblyvosti emansypaciyi pidlitkiv [Psychological features of adolescent emancipation]. Naukovyj visnyk Xersonskogo derzhavnogo universytetu. no. 2, pp. 71–75.

Cyvilnyj kodeks Franciyi (1804) [The French Civil Code]. URL: http://www.napoleon-series.org/research/govemment/c_code.html

Reznik, G. (2010). Ponyattya ta obsyag diyezdatnosti nepovnolitnix osib v Ukrayini ta zarubizhnyx krayinax [The concept and volume of legal capacity of minors in Ukraine and abroad]. Yurydychna Ukrayina : Pytannya rozvytku pryvatnogo prava, no 9, pp. 80–85.

Yaniczka, I.A. (2016). Rezhym zaxystu nepovnolitnix u Franciyi [The regime for the protection of minors in France]. Visegrad journal on human rights, no. 4/2, pp. 229–234.

Sagradyan, M. (2018). Cyvilna diyezdatnist fizychnoyi osoby v Ukrayini ta v zarubizhnyx krayinax [Civil capacity of an individual in Ukraine and in foreign countries]. Pidpryyemnycztvo, gospodarstvo i pravo, no 4, pp. 69–73.

Kozlovska, M. (2016). Zapozychennya elementiv pravosub'yektnosti fizychnyx osib v inozemnyx derzhavax [Borrowing elements of legal personality of individuals in foreign countries]. Naukovyj blog Nacionalnogo universytetu «Ostrozka akademiya». URL: https://naub.oa.edu.ua/2016/zapozychennya-elementiv-pravosubyekt/

Cyvilnyj kodeks Cheskoyi Respubliky (2012). [The Civil Code of the Czech Republic]. URL: http://anesro.com/downl/zakon/89-2012_Sb.pdf

Milevskyj, O. (2018). Instytut emansypaciyi za rymskym ta suchasnym cyvilnym pravom [Institute for Emancipation in Roman and Modern Civil Law]. Pidpryyemnycztvo, gospodarstvo i pravo, no 4, pp. 57–61.

Zaika, Yu.O. (2014). Ukrayinske cyvilne pravo : navch. posibnyk. [Ukrainian civil law]. Kyiv : CzUL, 358 p.