ДОГОВІР ФОРФЕЙТИНГУ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
PDF

Ключові слова

договір
форфейтинг
факторинг
фінансування
кредитування
боржник
вексель
міжнародна торгівля

Як цитувати

Грига, В., & Лаврович, Д. (2019). ДОГОВІР ФОРФЕЙТИНГУ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ. Молодий вчений, 11 (75), 12-15. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-3

Анотація

У статті визначено сутність договору форфейтингу, як цивільно-правового договору та з’ясовано особливості його правового регулювання. В цьому аспекті авторами визначено поняття договору форфейтингу та його правову природу, а також встановлено співвідношення договору форфейтингу з суміжними договірними конструкціями та розкрито основні елементи договору форфейтингу. Проаналізовано етапи укладення вказаного договору, його сторони, перспективи застосування в межах українського законодавства. Особливу увагу приділено аналізу основних переваг та недоліків застосування досліджуваного договору. В результаті зроблено висновок, що в Україні використання цього договору широко не поширено і, перш за все, це зумовлено відсутністю чіткого правового регулювання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-3
PDF

Посилання

Андрієнко В.В. Форфейтинг в Україні: за та проти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 12. C. 25–28.

Піддубна Т М. Форфейтинг: проблеми і перспективи. Вісник Хмельницького національного університету: зб. наук.-техн. праць. 2009. № 5. C. 132–134.

Андрієнко В. В. Договір форфейтингу у цивільному праві України : дис. … к.ю.н.: 12.00.03 / Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль, 2018. 215 с.

Хачпанов Г.В. Форфейтинг как механизм финансирования международной торговли. Сервис в России и за рубежом. 2010. № 3. С. 162–176.

Шмитгоф К.М. Экспортное право и практика международной торговли. Москва, 1993. 458 с.

Andriyenko, V.V. (2014). Forfaiting v Ukraini: za ta protu [Forfaiting in Ukraine: Pro Et Contra]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universutety, no 12, pp. 25–28.

Piddubna, T.M. (2009). Forfaiting: problemy i perspectuvu [Forfaiting: problems and possibilities]. Visnyk Hmelnitskoho natcional’noho universutety: zb. nauk.-tech. prats’, no 5, pp. 132–134.

Andriyenko, V.V. (2018). Dohovir forfeitynhu v cyvil’nomy pravi Ukrainu [Forfaitang contract in Ukrainian civil law] (PhD Thesis), Ternopil: Ternopil national economical university.

Hachpanov, H.V. (2010). Forfaiting kak mechanism finansirovanya mezhdunarodnoy torhovly [Forfaiting as financial mechanism of international traiding]. Servys v Rosii i za rubezhom, no 3, pp. 162–176.

Shmithof, K.M. (1993). Eksportnoe pravo i practyka mezdunarodnoy torhovly [Export law and practice of international traiding]. Moscow.