ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ, ЗА ВЧИНЕННЯ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ
PDF

Ключові слова

аморальний проступок
звільнення
працівник
що виконує виховні функції
несумісність з продовженням даної роботи

Як цитувати

Бігун, Т., & Полтавець, Ф. (2019). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ, ЗА ВЧИНЕННЯ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ. Молодий вчений, 11 (75), 7-11. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-2

Анотація

Стаття присвячена проблемі звільнення працівників, які виконують виховні функції, за п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП, тобто за вчинення таким працівником аморального проступку, не сумісного з продовженням роботи. Автори наголошують на тому, що зазначена підстава звільнення є додатковою, вона зумовлена підвищеною відповідальністю зазначених категорій працівників. Основними проблемними питаннями статті є визначення поняття «аморального проступку»; з’ясування кола суб’єктів, які підпадають під категорію «працівників, які виконують виховні функції»; та аналіз судової практики щодо звільнення за зазначеною підставою. Окремо в статті висвітлено питання поведінки вихователів в соціальних мережах, приведено приклад незаконного звільнення такого працівника через неправильне тлумачення роботодавцем поняття аморального проступку. Автори наголошують на тому, що таке звільнення не є дисциплінарним проступком та не вимагає дотримання порядку накладення дисциплінарного стягнення у разі такого звільнення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-2
PDF

Посилання

Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1997. Додаток до № 50. Ст. 375.

Проєкт Трудового Кодексу України № 1658 від 27.12.2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 (дата звернення: 10.11.2019).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380.

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 (дата звернення: 10.11.2019).

Про професійну (професійно-технічну) освіту: Закон України від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 32. Ст. 215.

Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.1999 р. № 651-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 28. Ст. 230.

Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 р. № 1841-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 46. Ст. 393.

Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 49. Ст. 259.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 37–38. Ст. 2004.

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників: постанова Кабміну Міністрів України від 14.06.2000 р., № 963. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF (дата звернення: 10.11.2019).

Боєва О.С. Тлумачення підстави розірвання трудового договору за пунктом 3 частини 1 статті 41 КЗпП України. Судова апеляція. 2015. № 4 (41). С. 49–57.

Швець Н.М. Правові аспекти звільнення працівника за аморальний проступок. Проблеми законності. 2011. Вип. 113. С. 83–91.

Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65627377 (дата звернення: 10.11.2019).

Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66329437 (дата звернення: 10.11.2019).

Звільнена за фото в купальнику вихователька з Рівненщини започаткувала флешмоб. Zaxid.net. URL: https://zaxid.net/zvilnena_za_foto_v_kupalniku_vihovatelka_z_rivnenshhini_zapochatkuvala_fleshmob_n1459952 (дата звернення: 10.11.2019).

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrajiny: Zakon vid 10.12.1971 r. № 322-VIII. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 1997. Dodatok do № 50. St. 375.

Projekt Trudovogho Kodeksu Ukrajiny № 1658 vid 27.12.2014 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

Pro osvitu: Zakon Ukrajiny vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 2017. № 38–39. St. 380.

Pro praktyku rozghljadu sudamy trudovykh sporiv: Postanova Plenumu Verkhovnogho Sudu Ukrajiny vid 06.11.92 r. № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92

Pro profesijnu (profesijno-tekhnichnu) osvitu: Zakon Ukrainy vid 10.02.1998 r. № 103/98-VR. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 1998. № 32. St. 215.

Pro zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 13.05.1999 № 651-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 28. St. 230.

Pro pozashkilnu osvitu: Zakon Ukrainy vid 22.06.2000 № 1841-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000. № 46. St. 393.

Pro doshkilnu osvitu : Zakon Ukrainy vid 11.07.2001 № 2628-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 49. St. 259.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2014. № 37–38. St. 2004.

Perelik posad pedahohichnykh ta naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv, zatverdzhenyi postanovoiu Kabminu Ukrainy vid 14.06.2000 r., № 963. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF

Boieva O.S. Tlumachennia pidstavy rozirvannia trudovoho dohovoru za punktom 3 chastyny statti 41 KZpP Ukrainy. Sudova apeliatsiia. 2015. № 4 (41). S. 49–57

Shvets N.M. Pravovi aspekty zvilnennia pratsivnyka za amoralnyi prostupok. Problemy zakonnosti. 2011. Vyp. 113. S. 83–91.

Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen Ukrainy. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65627377

Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen Ukrainy. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66329437

Zvilnena za foto v kupalnyku vykhovatelka z Rivnenshchyny zapochatkuvala fleshmob. Zaxid.net. URL: https://zaxid.net/zvilnena_za_foto_v_kupalniku_vihovatelka_z_rivnenshhini_zapochatkuvala_fleshmob_n1459952