РОЗМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА ВІД УМИСНОГО НАНЕСЕННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ СМЕРТЬ ОСОБИ
PDF

Ключові слова

умисне вбивство
тяжкі тілесні ушкодження
кваліфікація злочину
момент настання смерті
умисел та необережність
мотив
вина
спосіб вчинення злочину
експертиза
судовий розсуд

Як цитувати

Байда , А., & Склезь, О. (2019). РОЗМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА ВІД УМИСНОГО НАНЕСЕННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ СМЕРТЬ ОСОБИ. Молодий вчений, 11 (75), 1-6. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-1

Анотація

У розділі Другому Особливої частини чинного Кримінального Кодексу України міститься ст. 115, що передбачає кримінальну відповідальність за умисне вбивство та ст. 121, яка передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження, що причинило смерть потерпілого. Об’єктивна сторона цих злочинів дуже схожа, через що на практиці виникають проблеми при кваліфікації діянь, передбачених цими статтями. Складність доказування та неправильне розуміння особливостей передбачених вказаними вище статтями КК України злочинів, стає на перешкоді їх одноманітному розумінню та застосуванню юристами-практиками. Таким чином, за допомогою у розрізненні складів цих двох злочинів слід звертатися до правової доктрини та судової практики. Оскільки судових справ з приводу зазначеного питання вже існує досить велика кількість, надважливими для вирішення цієї проблеми стає саме судові рішення, зокрема Рішення та Роз’яснення Верховного Суду.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-1
PDF

Посилання

Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001р. № 2341-III /Відомості Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 21.11.2019).

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у двох томах. Том 2: Особлива частина / Тацій В.Я., Пшонка В.И., Тютюгін В.Н., Борисов В.С. Харків : Право, 2013. 768 с.

Кримінальний кодекс України: наук.-практ. коментар / Хавронюк М.І., Дудоров О.О., Навроцький В.О. та ін.; за ред. Хавронюка М.І., 2003. 272 с.

Нуркаєва Т.Н. Особистісні (цивільні) права та свободи громадянина та їх охорона кримінально-правовими засобами: питання теорії та практики. Санкт-Петербург, 2003. 254 с.

Постанова Верховного Суду № 746/93/18-к від 29.05.2019 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82120687 (дата звернення: 21.11.2019).

Постанова Верховного Суду № 753/14222/14-к від 20.12.2018 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78750993 (дата звернення: 21.11.2019).

Постанова Верховного Суду № 760/4968/15-к від 09.10.2018 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77087784 (дата звернення: 21.11.2019).

Постанова Верховного Суду №163/353/17 від 25.04.2019 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81426040 (дата звернення: 21.11.2019).

Цільмак О.М. Класифікація мотивів і мети умисного вбивства. Юридична психологія. 2017. №1 (20). С. 59–66.

Ярмиш Н.А. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства: стара проблема в новому вимірі. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2019. №1. С. 94–107.

Criminal Code of Ukraine from 05.05.2001. № 2341-III / Verkhiovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Tatsiy, V.Ya., Pshonka, V.I., Tyutyugin, V.N., & Borisov, V.S (2013). Kryminalnyi Kodeks Ukrainy. Naukovo-Praktychnyi Komentar u dvokh Tomakh. Tom 2 Osoblyva Chastyna [Criminal Code of Ukraine, Scientific and practical commentary: in two volumes. Volume 2: Special Part]. Kharkiv: Pravo, 768 p.

Khavroniuk, M.I., Dudorov, O.O., & Navrotskyi, V.O. (2003). Kryminalnyi Kodeks Ukrainy. Naukovo-Praktychnyi Komentar [Scientific and practical commentary to the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom, 272 p.

Nurkaieva, T.N. (2003). Osobystisni (tsyvilni) prava ta svobody hromadianyna ta yikh okhorona kryminalno-pravovymy zasobamy pytannia Teorii Ta Praktyky [Personal (Civil) Rights and Freedoms of the Citizen and Their Protection by Criminal Law: Theory and Practice]. Saint-Petersburg: Rospravo, 254 p.

Resolution of the Supreme Court № 746/93/18-к from 29.05.2019 / Yedynyi Derzhavnyi Reiestr Sudovykh Rishen. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82120687

Resolution of the Supreme Court № 753/14222/14-к from 20.12.2018 / Yedynyi Derzhavnyi Reiestr Sudovykh Rishen. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78750993

Resolution of the Supreme Court № 760/4968/15-к from 09.10.2018 / Yedynyi Derzhavnyi Reiestr Sudovykh Rishen. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77087784

Resolution of the Supreme Court №163/353/17 from 25.04.2019 / Yedynyi Derzhavnyi Reiestr Sudovykh Rishen. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81426040

Tsilmak, O.M. (2017). Klasyfikatsiia motyviv I mety umysnoho vbyvstva [Classification of motives and intentions of premeditated murder]. Legal Psychology, no. 20, pp. 59–66.

Yarmysh, N.A. (2019). Vidminnist tiazhkoho tilesnoho ushkodzhennia shcho sprychynylo smert poterpiloho vid umysnoho vbyvstva stara problema v novomu vymiri [Difference between grievous bodily injury that caused the death of a victim from premeditated murder: an old problem in a new dimension]. Naukovyi Chasopys Natsionalnoi Akademii Prokuratury Ukrainy, vol. 1, pp. 94–107.