ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
PDF

Ключові слова

державний борг
зо внішній державний бо рг
державні запозичення
боргові зобов’язання
зовнішні кредитори

Як цитувати

Ситник, Н., & Баїк, А. (2019). ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Молодий вчений, 12 (76), 487-492. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-104

Анотація

Охарактеризовано теоретичні засади державного зовнішнього державного боргу, проаналізовано основні причини виникнення зовнішнього державного боргу, а тако ж сучасні механізми його врегулювання та ефективність. Розглянуто питання розвитку зовнішніх боргових відносин України.На основі проведеного аналізу виявлено ряд проблем та методи коригування боргової політики України. Зосереджено увагу на основних зовнішніх кредиторах України та сумі зовнішнього валового боргу України. Окреслено напрями ефективного управління зо внішнім державним бо рго м, які до зво лять уникнути кризо вих ситуацій та перевантаження видатко во ї частини державно го  бюджету ,по кращать рівень життя населення та допоможуть відно вити статус України як надійно го  та перспективно го  партнера на міжнаро дних ринках капіталів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-104
PDF

Посилання

Власюк О.С., Шемаєва Л.Г., Лондар Л.П. Боргова стійкість як стратегічний напрям підвищення рівня фінансової безпеки. Київ, 2016. 50 с.

Воронова Л.К. Фiнансове право України : пiдручник. Ужгород, 2006. 488 с.

Бюджетнй кодекс України. URL: htth://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 15.10.19).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mvf (дата звернення: 15.10.19).

Кравчук О. Історія формування боргової залежності. 2015. URL: http://commons.com.ua/ru/formuvannya-zalezhnosti/ (дата звернення: 15.10.19).

Костюк Н.П., Бородій Л.Ю., Хитрук Н.С. Особливості управління державним зовнішнім боргом. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. № 2. 2010. С. 54–60.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV. URL: htth://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 17.10.19).

Юшмаш Н.І., Багацька К.В., Демьяненко Н.І. Бюджетна система : навч. посіб. / за заг. ред. Т.А. Говорушко. Львів : Магнолія 2006, 2014. 296 с.

Україна зменшила загальний держборг. Слово і діло. 2017. URL: https://www.slovoidilo.ua (дата звернення: 20.10.19).

Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2019 року. Слово і діло. 2017. URL: https://www.slovoidilo.ua (дата звернення: 20.10.19).

Державний борг : курсова робота. URL: http://docus.me/d/1052553/?page=27 (дата звернення: 20.10.19).

Державний та гарантований державою борг України станом на 28 лютого 2019 року. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh (дата звернення: 23.10.19).

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh (дата звернення: 25.10.19).

Волкова О.Г. Теоретичні питання боргової стійкості держави. Економічна наука. Економіка та держава. 2017. Вип. №1. С. 37–40. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2017/10.pdf (дата звернення: 25.10.19).

Фінансові показники. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/ (дата звернення: 01.11.19.).

Vlasiuk, O.S., Shemaieva, L.H., & Londar, L.P. (2016). Borhova stiikist yak stratehichnyi napriam pidvyshchennia rivnia finansovoi bezpeky [Debt sustainability as a strategic direction for improving financial security]. Kyiv, 50 p.

Voronova, L.K. (2006). Finansove pravo Ukrainy [Financial law of Ukraine]. Uzhhorod: Alexandra Garkush. (in Ukrainian)

Biudzhetni kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Available at: https://www.zakon2.rada.gov.ua (accessed 15 October 2019).

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official web-site of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mvf (accessed 15 October 2019).

Kravchuk, O. (2015). Istoriia formuvannia borhovoi zalezhnosti [History of debt dependency formation]. Available at: http://commons.com.ua/ru/formuvannya-zalezhnosti (accessed 15 October 2019).

Kostiuk, N.P., Borodii, L.Yu., & Khytruk, N.S. (2010). Osoblyvosti upravlinnia derzhavnym zovnishnim borhom [Features of Public External Debt Management]. Vinnytskyi torhovelno -ekonomichnyi instytut KNTEU, vol. 2, pp. 54–60.

Pro tsinni papery ta fondovyi rynok: Zakon Ukrainy (23.02.2006.) № 3480-IV [On securities and the stock market: Law of Ukraine]. Available at: https://www.zakon2.rada.gov.ua (accessed 17 October 2019).

Yushmash, N.I., Bahatska, K.V., & Demianenko, N.I. (2014). Biudzhetna systema [Budget system]. (eds. T.A. Hovorushko), Lviv: Mahnoliia 2006, 296 p.

Ukraina zmenshyla zahalnyi derzhborh (2017). [Ukraine reduced the general government debt]. Slovo i dilo. Available at: https://www.slovoidilo.ua (accessed 20 October 2019).

Kabmin skhvalyv stratehiiu upravlinnia derzhborhom do 2019 roku (2017). [The Cabinet of Ministers approved a strategy for managing the national debt until 2019]. Slovo i dilo. Available at: https://www.slovoidilo.ua (accessed 20 October 2019).

Derzhavnyi borh [State debt]. Available at: http://docus.me/d/1052553/?page=27 (accessed 20 October 2019).

Derzhavnyi ta harantovanyi derzhavoiu borh Ukrainy stanom na 28.02.201 . Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [State debt and government-guaranteed debt 28.02.2019. Official web-site of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh (accessed 23 October 2019).

Derzhavnyi ta harantovanyi derzhavoiu borh Ukrainy stanom na 31 hrudnia 2018 roku. Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [State debt and government-guaranteed debt 31.12.2018. Official web-site of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh (accessed 23 October 2019).

Volkova, O.H. (2017). Teoretychni pytannia borhovoi stiikosti derzhavy [Theoretical questions of debt stability of the state]. Ekonomichna nauka. Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 37–40. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2017/10.pdf (accessed 25 October 2019).

Finansovi pokaznyky. Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Financial indicators. Official web-site of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/ (accessed 01 November 2019).