ТРЕНІНГИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ЗДОБУТТЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
PDF

Ключові слова

вища школа
готельно-ресторанна справа
навчальна програма
комунікативні компетенції
студент
туризм
тренінг

Як цитувати

Бєляєва, С., Івашина, Л., & Корнілова, Н. (2020). ТРЕНІНГИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ЗДОБУТТЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ. Молодий вчений, 1 (77), 235-241. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-52

Анотація

Проведення тренінгів під час практичних і семінарських навчальних занять полягає в тому, що інтерактивне спілкування мотивує студентів і викладача до динамічного пошуку найбільш вірного вирішення поставленої під час заняття проблеми, активізує застосування комунікативних прийомів і методів, сприяє набуттю практичних навичок у формуванні команди, обгрунтуванню власної думки, оптимізації кінцевого рішення відповідної проблематики. Відображено основні конструктивні елементи формування зацікавленості аудиторії до спілкування; визначено основні концептуальні засади щодо методики, засобів і технології організації, проведення тренінгів за відповідною тематикою. Запропоновано алгоритм проведення тренінгу з дисциплін гуманітарного, економічного й технічного профілю для студентів, що навчаються за напрямами та спеціальностями сфери обслуговування, як галузі економіки народного господарства України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-52
PDF

Посилання

Віндюк А.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти: теорія та методика : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2011. С. 263–265.

Бацман О.С. Тренінг як соціальна технологія адаптації суб’єктів навчально-виховного процесу в інтегрованих групах ВНЗ. Наукові праці. Соціологія. Вип. 189, 2012. С. 56–59.

Lustig M., Koester J. Intercultural competence: interpersonal communication across cultures. Pearson Education, 2010. P. 57–72.

Юнг К.Г. Психологические типы. Академический проект. Серия: Психологические технологи. Москва : Академический Проект, 2019. 538 с.

Шиян Т.В. Моделювання як метод формування міжкультурної комунікативної комптеенції студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови. Вісник Житомирського державного університету, 2013. Вип. 6 (72). Педагогічні науки. С. 198–202.

Серіков В. Майстерність викладача вищого навчального закладу: психолінгвістичний вимір. Психолінгвістика. 2016. Вип. 19 (1). С. 161–172.

Morozevich О., Golomazova E. Analysis of competitiveness of higher education institutions’ graduates: customer-oriented approach bseu (Minsk). Научные труды Белорусского государственного экономического университета. Минск : БГЭУ, 2017. Вып. 10. С. 320–327.

Мишуненкова О. В. Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша. Москва : РГСУ, 2014. 187 с. URL: https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-teoreticheskoi-i-prakticheskoi-podgotovki-bakalavrov-po-napravleniyu-turizm-i-re (дата звернення: 20.12.2019).

Про затвердження програми розвитку туризму в Черкаській області на 2012–2020 роки. Рішення Черкаської обласної ради. 2012. № 16-4/VI.

Сергєєв С.М., Рощупкін А.О. Урахування індивідуальних особливостей студентів у навчанні та вихованні. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 2 (46). С. 389–396.

Освіта. Бізнес-школи. 2018 р. URL: http://osvita.ua/add-education/bisschool/ (дата звернення: 22.12.2019).

Віртуальні окуляри. Книжковий арсенал. Інтерактивне читання. 2018. URL: https://espreso.tv/article/2018/05/30/knygyamptekhnologiyischopobachytypochutyividchutynaquotknyzhkovomuarsenaliquot (дата звернення: 24.12.2019).

Vindiuk, A.V. (2011). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z hotelno-kurortnoi spravy v umovakh stupenevoi osvity: teoriia ta metodyka : monohrafiia [Professional training of future specialists in hotel and resort business in conditions of graduate education: theory and methodology: monograph]. Zaporizhzhia: KPU, pp. 263–265.

Batsman, O.S. (2012). Treninh yak sotsialna tekhnolohiia adaptatsii subiektiv navchalno-vykhovnoho protsesu v intehrovanykh hrupakh VNZ [Training as a social technology of adaptation of subjects of educational process in integrated groups of higher educational institutions]. Naukovi pratsi. Sotsiolohiia Vypusk – Scientific works. Sociology. Issue 189. (Vols. 201), pp. 56–59.

Lustig, M., & Koester, J. (2010). Intercultural competence: interpersonal communication across cultures. Pearson Education, p. 57–72.

Iung, K.G. (2019). Psikhologicheskie tipy [Psychological types K.G. Jung]. Akademicheskii proekt (Moscow). Seriia : Psikhologicheskie tekhnologii, p. 538.

Shyian, T.V. (2013). Modeliuvannia yak metod formuvannia mizhkulturnoi komunikatyvnoi kompteentsii studentiv humanitarnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia anhliiskoi movy [Simulation as a method of formation of intercultural communicative competence of students of humanities in the process of studying English]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu – Bulletin of Zhytomyr State University. Pedagogical sciences, 6 (72), 198–202.

Serikov, V. (2016). Maisternist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu: psykholinhvistychnyi vymir [Mastery of a teacher of a higher educational institution: a psycholinguistic dimension]. Psykholinhvistyka – Psycholinguistics, 19 (1), 161–172. Retrieved from: http://psychling.phdpu.edu.ua/images/arhive/19-2016/1/16.pdf.

Morozevich О., & Golomazova, E. (2017). Analysis of competitiveness of higher education institutions’ graduates: customer-oriented approach bseu (Minsk). Nauchnye trudy Belorusskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. Minsk : BGEU. Vyp. 10, pp. 320–327.

Mishunenkova, O.V. (2014). Vzaimosviaz teoreticheskoi i prakticheskoi podgotovki bakalavrov po napravleniiu «Turizm i rekreatsiia» v Respublike Polsha [Interrelation of theoretical and practical training of bachelors in the direction «Tourism and recreation» in the Republic of Poland]. Moscow: RGSU. Retrieved from: https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-teoreticheskoi-i-prakticheskoi-podgotovki-bakalavrov-po-napravleniyu-turizm-i-re (accessed 20.12.2019).

Pro zatverdzhennia prohramy rozvytku turyzmu v Cherkaskii oblasti na 2012–2020 roky [About approval of the program of development of tourism in Cherkasy region for 2012–2020 years]: Rishennia Cherkaskoi oblasnoi rady vid 26.06.2012 № 16-4/VI.

Serhieiev, S.M., & Roshchupkin, A.O. (2015). Urakhuvannia indyvidualnykh osoblyvostei studentiv u navchanni ta vykhovanni [Taking into account the individual characteristics of students in education and upbringing]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 2 (46), 389–396.

Osvita. Biznes-shkoly. 2018 r. [Education. Business School. 2018]. (n.d.). Retrieved from: http://osvita.ua/addeducation/bisschool/ (accessed: 22.12.2019).

Virtualni okuliary. Knyzhkovyi arsenal. Interaktyvne chytannia. 2018. Retrieved from: https://espreso.tv/article/2018/05/30/knygyamptekhnologiyischopobachytypochutyividchutynaquotknyzhkovomuarsenaliquot (accessed: 24.12.2019).