ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДОЦТВ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
PDF

Ключові слова

свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів
бланк
способи друку
види підробок
захисні елементи

Як цитувати

Ткаченко, Я., & Іванко, Є. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДОЦТВ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Молодий вчений, 1 (77), 229-231. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-50

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми, що виникають у процесі експертного дослідження свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів нашої держави. Проведений аналіз захисних елементів, способів підробки таких документів. Актуальність обраної тематики зумовлена великою кількістю злочинів, пов’язаних з документами, що супроводжують транспортні засоби, і необхідністю у процесі розслідування проведення технічної експертизи документів з метою встановлення факту повної чи часткової підробки. Дослідження свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів – один зі складних видів техніко-криміналістичного дослідження, що вимагає застосування різноманітних спеціальних пізнань. Під час підробки документів такого виду мають місце різного роду імітації або відтворення захисних елементів і способів друку. Автором наведені шляхи вирішення проблем, що виникають під час дослідження свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-50
PDF

Посилання

Дослідження бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, виготовлених на підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна». Методичні рекомендації. ДНДЕКЦ МВС України. Київ, 2005. 30 с.

Душник В.Ф., Граціанов А.І., Науменко С.М. Пластикові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: Інформаційний лист. ДНДЕКЦ МВС України. Київ, 2004. 15 с.

Кабанов Г.О., Граціанов А.І., Найменко С.М. Загальні ознаки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на пластиковій основі виробництва Консорціуму ЄДАПС: Інформаційний лист. ДНДЕКЦ МВС України. Київ, 2007. 22 с.

Про основні елементи захисту національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зразка 2014 року: інформаційний лист. Укл. І.М. Невмержицька. Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2016. 25 с.

Свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів на пластиковій основі. Загальні характеристики та елементи захисту. Уклад.: Кузьменко І.М. Київ : ДНДЕКЦ МВС України.

Довідково-інформаційна система «Frontline Documents System» версія 5.0.6.101; FDS Forensic версія 5.0.6.21.

Doslidzhennja blankiv svidoctv pro rejestraciju transportnyh zasobiv, vygotovlenyh na pidpryjemstvi «Poligrafkombinat «Ukrai'na». Metodychni rekomendacii' [Research of forms of certificates on registration of vehicles manufactured at the enterprise "Polygraphkombinat" «Ukraine». Methodological recommendations]. DNDEKC MVS UKRAINЕ. Kyiv, 2005, 30 p. (in Ukrainian)

Dushnik, V.F., Gracіanov, A.І., & Naumenko, S.M. (2004). Plastykovi posvidchennja vodija ta svidoctva pro rejestraciju transportnyh zasobiv: Informacijnyj lyst. [Plastic driving licenses and vehicle registration certificates: Information letter]. DNDEKC MVS UKRAINЕ. Kyiv, 15 p. (in Ukrainian)

Kabanov, G.O., Gracianov, A.I., & Najmenko, S.M. (2007). Zagal'ni oznaky posvidchennja vodija ta svidoctva pro rejestraciju transportnyh zasobiv na plastykovij osnovi vyrobnyctva Konsorciumu JeDAPS: Informacijnyj lyst [General signs of driving license and vehicle registration certificate on plastic basis produced by the EDAPS Consortium: Information letter]. DNDEKC MVS UKRAINЕ. Kyiv, 22 p. (in Ukrainian)

Nevmerzhyc'ka, I.M. (2016). Pro osnovni elementy zahystu nacional'nogo posvidchennja vodija ta svidoctva pro rejestraciju transportnogo zasobu zrazka 2014 roku: informacijnyj lyst [On the main elements of the protection of the national driver's license and the certificate of registration of vehicles of the 2014 model year of issue: information letter]. Kyiv: DNDEKC MVS UKRAINЕ, 25 p. (in Ukrainian)

Kuz'menko, I.M. Svidoctvo pro rejestraciju transportnyh zasobiv na plastykovij osnovi. Zagal'ni harakterystyky ta elementy zahystu [Certificate of registration of vehicles on a plastic basis. General characteristics and protection elements]. Kyiv: DNDEKC MVS UKRAINЕ. (in Ukrainian)

Dovidkovo-informacijna systema «Frontline Documents System» versija 5.0.6.101; FDS Forensic versija 5.0.6.21 [Reference and information system «Frontline Documents System» version 5.0.6.101; FDS Forensic version 5.0.6.21] (in Russian)