СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗРОБІТНИХ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
PDF

Ключові слова

соціальний захист
захист від безробіття
міжнародно-правові стандарти
допомога
страхування на випадок безробіття

Як цитувати

Тимчишин, Т. (2020). СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗРОБІТНИХ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Молодий вчений, 1 (77), 225-228. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-49

Анотація

Статтю присвячено дослідженню соціального захисту безробітних осіб в міжнародному праві. Висвітлено чинники та тенденції безробіття. Охарактеризовано міжнародно-правові стандарти соціального захисту безробітних осіб на основі аналізу галузевих міжнародно-правових актів. Проаналізовано норми соціального забезпечення, у Конвенції МОП № 2 «Про безробіття», Конвенції МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення», Конвенції МОП № 122 «Про політику в галузі зайнятості», Конвенції МОП № 168 «Про сприяння зайнятості та захист від безробіття». Запропоновано результати проведеного порівняльного аналізу та оцінювання відповідності національних норм вимогам. Аналізуються ключові нормативні акти найавторитетніших міжнародних організацій, в яких розкриваються проблеми соціального захисту безробітних.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-49
PDF

Посилання

Профспілка працівників освіти України. URL: https://pon.org.ua/novyny/6124-mop-rven-bezrobttya-defcitu-gdnoyi-prac-v-2018-roc-zalishitsya-visokim.html (дата звернення: 27.01.2020).

Москаленко О.В. Міжнародні стандарти у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Право». 2012. Вип. 18. С. 61–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpupravo20121812 (дата звернення: 27.01.2020).

Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность; пер. с фр. И.А. Егорова. Москва : ТЕИС, 2003. 314 с.

Про зайнятість населення. Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 (дата звернення: 27.01.2019).

Про безробіття. Конвенція МОП № 2 від 29.10.1919. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993143 (дата звернення: 27.01.2020).

Про мінімальні норми соціального забезпечення. Конвенція МОП № 102 від 28.06.1952. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993011 (дата звернення: 27.01.2020).

Про політику в галузі зайнятості. Конвенція МОП № 122 від 09.07.1964. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993062 (дата звернення: 27.01.2020).

Про сприяння зайнятості та захист від безробіття. Конвенція МОП N 168 від 21.06.1988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993182 (дата звернення: 27.01.2020).

Пропозиції та рекомендації до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття». URL: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/PR/Merged%20%20comments%20to%20law%20UKR%20fin.pdf (дата звернення: 27.01.2020).

Trade union of education workers of Ukraine. URL: https://pon.org.ua/novyny/6124-mop-rven-bezrobttya-defcitu-gdnoyi-prac-v-2018-roc-zalishitsya-visokim.html (accessed 27.01.2020).

Moskalenko O.V. International standards in the field of compulsory state social insurance. Collection of scientific works of Kharkov National Pedagogical University named after GS Skovoroda. "Right". 2012. Iss. 18. P. 61–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpuprav20121812 (accessed 27.01.2020).

Alle M. Globalization: the destruction of employment and economic growth. Empirical evidence; trans. with fr. IA Egorova. Moskow: TEIS, 2003. 314 p.

On employment of the population. Law of Ukraine dated 05.07.2012 No. 5067-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 (accessed 27.01.2019).

About unemployment. ILO Convention No. 2 of 29.10.1919. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993143 (accessed 27.01.2020).

On the minimum standards of social security. ILO Convention No. 102 of June 28, 1952. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993011 (accessed 27.01.2020).

Employment policy. ILO Convention No. 122 of 9 July 1964. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993062 (accessed 27.01.2020).

On employment promotion and protection against unemployment. ILO Convention No. 168 of 21.06.1988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993182 (accessed 27.01.2020).

Proposals and Recommendations to the Draft Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Reforming Public Administration in the Field of Employment and Social Insurance against Unemployment». URL: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/PR/Merged%20%20comments%20to%20law%20UKR%20fin.pdf (accessed 27.01.2020).