ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
PDF

Ключові слова

підприємництво
бізнес
цивільне право
створення бізнесу
економіка
законодавство
розвиток малого бізнесу

Як цитувати

Квітко, В., & Чумаченко , І. (2020). ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Молодий вчений, 1 (77), 212-215. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-46

Анотація

У статті розглянуто проблему загального низького розвитку підприємництва за часів незалежності України. Визначено які історичні факти та події вплинули й до сих пір сприяють явному буксуванню у питаннях якісного розвитку сектору підприємництва. Встановлено, що період перебування України у складі Радянського Союзу, являється однією із найбільш глобальних проблем у питаннях розвитку підприємництва. Проаналізовано нинішній стан справ у сфері підприємництва, спираючись на детальні та усесторонні дослідження українських вчених та діячів правової галузі. З’ясовано, які головні кроки необхідно зробити в першу чергу, щоб не тільки подолати укорінені проблеми, сформовані багато років назад, але й вийти на якісно новий рівень розвитку підприємництва. Запропоновані конкретні варіанти дій, здійснивши які можна нарешті подолати багаторічні перепони й дати змогу підприємництву існувати й розвиватися за світовими стандартами.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-46
PDF

Посилання

Баховскі Ерккі. Естонія: швидке прощання з колективною власністю. Український тиждень. 2012. № 24 (241). URL: http://tyzhden.ua/Columns/50/52945 (дата звернення: 22.02.2019).

Квасниця О.В. Моніторинг та оцінка результативності регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2013. №24. С. 163–168.

Кобеля З.І. Антохова І.М. Стимулювання розвитку підприємництва в регіоні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №6. С. 48–60.

Ковальов А.І. Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності : монографія. Одеса : Атлант. 2014. 178 с.

Кошуба О.М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Економіка та держава. 2015. №6. С. 103–106.

Причепа І.В. Перспективи розвитку підприємництва в Україні за умов глобалізації та євроінтеграції. Вінницький національний технічний університет. 2017. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17096/2270.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Проданова Л.В. Потенціал розвитку підприємництва та бізнесу в регіонах України. Економіка і суспільство. №7. 2016. С. 567–572.

Bahovski Erkki (2012). Estoniya: shvidke proschannya z kolektivnoyu vlasnIstyu. Ukrayinskiy tizhden, no. 24 (241). URL: http://tyzhden.ua/Columns/50/52945

Kvasnitsya, O.V. (2013). Monitoring ta otsinka rezultativnosti regionalnih program rozvitku malogo pidpriemnitstva v Ukrayini. Naukovi zapiski Natsionalnogo universitetu «Ostrozka akademiya». Ostrog: Vidavnitstvo Natsionalnogo universitetu «Ostrozka akademiya», no. 24, pp. 163–168.

Kobelya, Z.I., & Antohova, I.M. (2016). Stimulyuvannya rozvitku pidpriemnitstva v regioni. Ekonomika. Finansi. Menedzhment: aktualni pitannya nauki i praktiki, no. 6, pp. 48–60.

Kovalov, A.I. (2014). Ekonomichniy rozvitok regionu na osnovi aktivizatsiyi pidpriemnitskoyi diyanosti: monografiya. Odesa: Atlant, p. 178.

Koshuba, O.M. (2015). Pidpriemnitstvo v Ukrayini: problemi i perspektivi rozvitku. Ekonomika ta derzhava, no. 6, pp. 103–106.

Prichepa, I.V. (2017). Perspektivi rozvitku pidpriemnitstva v Ukrayini za umov globalizatsiyi ta evrointegratsiyi. Vynnitskiy natsyonalniy tehnychniy unyversitet. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17096/2270.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Prodanova, L.V. (2016). Potentsial rozvitku pidpriemnitstva ta biznesu v regionah Ukrayini. Ekonomika i suspilstvo, no. 7, pp. 567–572.