РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

педагогічна практика
дошкільна освіта
заклад вищої освіти
професійна освіта
роль педагогічної практики

Як цитувати

Волинець, Ю., & Вертугіна, В. (2020). РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 1 (77), 166-170. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-36

Анотація

Стаття присвячена аналізу деяких актуальних питань організації та проведення педагогічної практики в системі фахової підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти в аспекті формування їхньої професійної культури й компетентності. У статті висвітлюється та теоретично обґрунтовується проблема розкриття теоретичних основ важливості проблеми підвищення ролі педагогічної практики у професійному становленні майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти. Розкрито основні поняття «педагогічна практика», «основна мета педагогічної практики». Охарактеризовано види педагогічних практик та подана мета до кожного виду. Окреслено перспективи педагогічної практики студентів у зв’язку з реформуванням вищої освіти в Україні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-36
PDF

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 30.01.2020).

Закон України «Про дошкільну освіту» від 16.07.2019 № 2628-III. URL: https://zakon.help/law/2628-III (дата звернення: 30.01.2020).

Положення про проведення практики студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (додаток до Наказу від 21.12.2018 №828). URL: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil10/nakaz82821.12.2018.pdf (дата звернення: 30.01.2020).

Волинець К.І., Вертугіна В.М. Виробнича (організаційна) практика як важлива складова професійної підготовки магістрів. Народна освіта. 2019. Випуск №2(38). С. 93–99.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. URL: https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/goncharenko-s-u-ukrayinskiy-pedagogichniy-slovnik-onlayn (дата звернення: 30.01.2020).

Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори. В 2 т. Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки / К.Д. Ушинський; редкол.: В.Н. Столєтов, Є.М. Кожевников, М.П. Кузін [та ін.]. Київ : Рад. шк., 1983. 488 с.

Zakon Ukrajiny «Pro vyshhu osvitu» [The Law of Ukraine «On Higher Education»]. (n.d.). zakon. rada. gov. ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (accessed: 30.01.2020). (in Ukrainian)

Zakon Ukrajiny «Pro doshkiljnu osvitu» [The Law of Ukraine «On Preschool Education»]. (n.d.). zakon. rada. gov. ua. Retrieved from: https://zakon.help/law/2628-III (accessed: 30.01.2020). (in Ukrainian)

Polozhennia pro provedennia praktyky studentiv Kyivskoho universytetu imeni Borysa Hrinchenka (dodatok do Nakazu vid 21.12.2018 №828. Retrieved from: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil10/nakaz82821.12.2018.pdf (accessed: 30.01.2020).

Volynets, K.I., & Vertuhina, V.M. (2019). Vyrobnycha (orhanizatsiina) praktyka yak vazhlyva skladova profesiinoi pidhotovky mahistriv. Narodna osvita, vol. 2(38), pp. 93–99.

Honcharenko S. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Retrieved from: https://hum.edulib.com/szbrannoe/goncharenko-s-u-ukrayinskiy-pedagogichniy-slovnik-onlayn (accessed: 30.01.2020).

Ushynskyi, K.D. (1983). Vybrani pedahohichni tvory. V 2 t. T. 1. Teoretychni problemy pedahohiky / K.D. Ushynskyi; redkol.: V.N. Stolietov, Ye.M. Kozhevnykov, M.P. Kuzin [ta in.]. Kyiv: Rad. shk., 488 s.