ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
PDF

Ключові слова

енергетична політика
енергетична безпека
альтернативна енергетика
стратегія енергетичного розвитку

Як цитувати

Паламарчук, Д., & Паламарчук, Н. (2021). ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС. Молодий вчений, 7 (95), 124-127. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-26

Анотація

В сучасних умовах розвитку зростає актуальність енергоефективного розвитку країн та інтеграційних об’єднань. Це дозволяє забезпечити економічне зростання, підвищувати добробут населення, а також запобігти глобальним змінам клімату. Країни ЄС розробили особливий підхід до реалізації спільної енергетичної політики, що спрямований на загальне зростання енергоефективності, розвиток відновлювальної енергетики, формування внутрішнього енергетичного ринку, а також дотримання принципів сталого розвитку. Польща активно долучається до реалізації спільної енергетичної політики ЄС, а також розробляє та реалізовує власну енергетичну політику, що спрямована на вирішення національних енергетичних проблем.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-26
PDF

Посилання

EU countries approve landmark climate change law. Thomson reuters foundation. URL: https://news.trust.org/item/20210628074908-h38d6/

Антонова Л. В. Енергетична політика Європейського Союзу: шлях до якісного та безпечного майбутнього. Публічне управління та митне адміністрування. 2015. №2. С. 42–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2015_2_8

International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/

Манжул І.В. Польський досвід забезпечення енергетичної безпеки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 15. Том 2. С. 154–157.

Енергетична безпека: європейський досвід. Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Energy_Security_Final_27.11.pdf

Шатило О. Світовий досвід забезпечення координації економічної та енергетичної політики: організаційний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. №7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=596

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. URL: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

Ішков С.В. Особливості сучасного етапу еволюції та основні напрями енергетичної політики Європейського Союзу. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. 2012. № 2. С. 207–210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_2_46

EU countries approve landmark climate change law. Thomson reuters foundation. URL: https://news.trust.org/item/20210628074908-h38d6/

Antonova L.V. (2015) Enerhetychna polityka Yevropeiskoho Soiuzu: shliakh do yakisnoho ta bezpechnoho maibutnoho [Energy policy of the European Union: the path to a quality and secure future]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 2, pp. 42–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2015_2_8

International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/

Manzhul I.V. (2015). Polskyi dosvid zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky [Polish experience in energy security]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia, vol. 15, tom 2, pp. 154–157.

Enerhetychna bezpeka: yevropeiskyi dosvid. [Energy security: European experience]. Financial and Economic Analysis Office of VRU. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Energy_Security_Final_27.11.pdf

Shatylo O. (2013) Svitovyi dosvid zabezpechennia koordynatsii ekonomichnoi ta enerhetychnoi polityky: orhanizatsiinyi aspect [World experience in ensuring coordination of economic and energy policy: organizational aspect]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=596

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. [Poland energy policy to 2040]. URL: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

Ishkov S.V. (2012) Osoblyvosti suchasnoho etapu evoliutsii ta osnovni napriamy enerhetychnoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu [Features of the current stage of evolution and the main directions of energy policy of the European Union] Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 207–210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_2_46