ПОЧАТКОВА І СЕРЕДНЯ ОСВІТА НА БУКОВИНІ У ХІХ СТОЛІТТІ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
PDF

Ключові слова

початкова освіта
Буковина
реформи
австрійский уряд
національна ідея
тривіальні школи
учительські препаранди

Як цитувати

Гуменюк , О., & Холявська, І. (2020). ПОЧАТКОВА І СЕРЕДНЯ ОСВІТА НА БУКОВИНІ У ХІХ СТОЛІТТІ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Молодий вчений, 1 (77), 147-151. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-32

Анотація

У статті розглядаються основні складові змін в освіті на території Буковини. Актуальність даного дослідження має два аспекти – науково-пізнавальний і культурологічний. У науковому відношенні на перший план висувається дослідження передумов, перебігу й наслідків дій Австрійської імперій в культурному житті України, що сприяє з’ясуванню характеру української освіти і культури в ХІХ ст. В культурологічному плані актуальність відзначається фактором відродження національної самосвідомості українців. Щодо складних і нерозв’язних проблем цього періоду варто відзначити ще недостатню кількість початкових шкіл, гостру нестачу кваліфікованих педагогічних кадрів і консервативну роль духовенства у визначенні змісту навчання, а також навчання німецькою мовою. Досліджуються позитивні моменти діяльності австрійської адміністрації у галузі освіти, серед яких варто відзначити виділення із Православного релігійного фонду Буковини фінансування освіти, зростання тривіальних шкіл, що створило умови залучення до навчання дітей шкільного віку, започаткування шкіл нового типу – так званих нормальних, заснування двох учительських препаранд як основи підготовки педагогічних кадрів для народних шкіл.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-32
PDF

Посилання

Ботушанський В. Розвиток народної (початкової) освіти в Чернівцях наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Буковинський журнал. 2008. № 3. С. 137–143.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 574 с.

Добрянський О. Українське вчительство Буковини в останній третині XIX – на початку XX ст. Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи. Київ. Чернівці, 1997. Вип. 1. С. 50–56.

Добрянський О., Холевчук В. Українські народні школи на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. 1996. Вип. 6–7. С. 66–72.

Карбулицький І. Розвій народного шкільництва на Буковині. Чернівці, 2005. 148 с.

Кобилянська Л. Народні школи Буковини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Шлях освіти. 1997. № 3. С. 3–51.

Пенішкевич О. Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII – початок ХХ ст.). Чернівці: Рута, 2002. 520 с.

Піддубний Г. Буковина. ЇЇ минуле і сучасне. Харків, 1998. 256 с.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.): Нариси / Ред. М.Д. Ярмаченко, Н.П. Калениченко, С.У. Гончаренко. Київ : Рад. школа, 1991. 381 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ : Наук. думка, 2001. 911 с.

Смаль-Стоцький С. Буковинська Русь. Культурно-історичний образок. Чернівці : ЧНУ, 2007. 259 с.

Становлення і розвиток народної освіти та педагогічної думки на Буковині / Укл.: Д.І. Пенішкевич, Л.І. Кобилянська. Чернівці: ЧДУ, 1997. 48 с.

Тютюнник Ю. Нариси Західної України. З додатком статті М. Лучкевича. Харків, 1986. 166 с.

Botushanskyj, V. (2008). Rozvytok narodnoyi (pochatkovoyi) osvity v Chernivcyax naprykinci XVIII- na pochatku XIX st. [Development of public (elementary) education in Chernivtsi at the end of the 18th – beginning of the 19th centuries]. Bukovina Magazine, no. 3, pp. 137–143.

Dobrzhanskyj, O.V. (1999). Nacionalnyj rux ukrayinciv Bukovyny drugoyi polovyny XIX – pochatku XX st. [National movement of Bukovina Ukrainians in the second half of the 19th – beginning of the 20th centuries]. Chernivci: Zoloti lytavry, 574 p.

Dobryanskyj, O. (1997). Ukrayinske vchytelstvo Bukovyny v ostannij tretyni XIX – na pochatku XX st. [Ukrainian Teaching of Bukovina in the Last Third of XIX – Early XX Century]. Issues of History, Historiography, Source Studies and Archival Studies of Central and Eastern Europe. Kyiv, Chernivci, vol. 1, pp. 50–56.

Dobryanskyj, O., & Xolevchuk, V. (1996). Ukrayinski narodni shkoly na Bukovyni (druga polovyna XIX – pochatok XX st.). [Ukrainian public schools in Bukovyna (second half of XIX – beginning of XX century)]. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. History, vol, 6–7, pp. 66–72.

Karbulyczkyj, I. (2005). Rozvij narodnogo shkilnycztva na Bukovyni [Development of public school in Bukovina]. Chernivci, 148 p.

Kobylyanska, L. (1997). Narodni shkoly Bukovyny naprykinci XIX – na pochatku XX st. [Folk schools of Bukovina in the late nineteenth – early twentieth centuries]. The path of education, no. 3, pp. 3–51.

Penishkevych, O. (2002). Rozvytok ukrayinskogo shkilnycztva na Bukovyni (XVIII – pochatok XX st.) [The development of Ukrainian school in Bukovina (XVIII – beginning of XX century)]. Chernivci: Ruta, 520 p.

Piddubnyj, G. (1998). Bukovyna. Yii mynule i suchasne [Bukovina. Her past and present]. Kharkiv, 256 p.

Yarmachenko, M., Kalenychenko, N., & Goncharenko, S. (1991). Rozvytok narodnoyi osvity i pedagogichnoyi dumky na Ukrayini (XIX – poch. XX st.): Narysy [Development of public education and pedagogical thought in Ukraine (XIX – early XX centuries): Essays]. Kyiv: Rad. shkola, 381 p.

Siropolko, S. (2001). Istoriya osvity v Ukrayini [History of education in Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka, 911 p.

Smal-Stoczkyj, S.(2007). Bukovynska Rus. Kulturno-istorychnyj obrazok [Bukovyna Rus. Cultural and historical image]. Chernivci: ChNU, 259 p.

Penishkevych, D.I., & Kobylyanska, L.I. (1997). Stanovlennya i rozvytok narodnoyi osvity ta pedagogichnoyi dumky na Bukovyni [Formation and development of public education and pedagogical thought in Bukovina]. Chernivci: ChDU, 48 p.

Tyutyunnyk, Yu. (1986). Narysy Zaxidnoyi Ukrayiny. Z dodatkom statti M. Luchkevycha [Essays on Western Ukraine. With the addition of the article by M. Luchkevich]. Kharkiv, 166 p.