ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

безробіття
сфера освіти
запозичена праця
аутстафінг
аутсорсинг

Як цитувати

Золотухіна, Л., & Штундер, В. (2021). ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 7 (95), 121-123. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-25

Анотація

Стаття присвячена проблемам правового регулювання запозиченої праці в Україні. У ній, зокрема, досліджуються юридична природа договорів із застосування запозиченої праці, встановлення їх умов, розподіл обов’язків між суб’єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для роботи в іншого роботодавця, і роботодавцями – користувачами таких послуг, а також питання захисту трудових прав працівників. На основі зроблених висновків надано пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства. В роботі розглянуті особливості вітчизняного ринку праці. Визначено, що проблема бідності є найгострішою в сучасних умовах. Акцентовано увагу на тому, що сьогодні, хоча необхідність законодавчого регулювання нестандартних (нетипових) видів трудової зайнятості в Україні давно назріла, проте вони так і не отримали ні законодавчого закріплення, ні втілення у відповідних законопроектах.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-25
PDF

Посилання

Збаразська Л.О. Неоіндустріалізація в Україні: концепт національної моделі. Економіка промисловості. 2016. № 3. С. 5–32.

Бондар С.М. Щодо формування системи трудового законодавства України. Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників органів внутрішніх справ та забезпечення прав і свобод людини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 11–12 грудня 2008 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя : Юридичний інститут МВС України, 2008. С. 41–44.

Жук І.Л. Проблеми зайнятості та працевлаштування населення в умовах прийняття нового Закону України «Про зайнятість населення». Економіка та держава. 2013. № 10. С. 13–15.

Демиденко Ю.П. Скорочення застійного безробіття в Україні: профілактика чи лікування? Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Спец. вип. «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики». Київ : КНЕУ, 2008. Т. 3 : Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці. С. 327–332.

Джема О.В. Співвідношення системи трудового законодавства і системи законодавства про працю. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2009. № 1. С. 44–52.

Варналій З.С. Основи підприємництва : Навч. посібник. 3-тє вид., випр. і доп. Київ : Знання-Прес, 2006. 350 с.

Zbarazska L.O. (2016) Neoindustrializatsiia v Ukraini: kontsept natsionalnoi modeli [Neoindustrialization in Ukraine: the concept of the national model]. Economics of industry, no. 3, pp. 5–32.

Bondar S.M. (2008) Shchodo formuvannia systemy trudovoho zakonodavstva Ukrainy [On the formation of the system of labor legislation of Ukraine]. Problems and directions of formation of the worldview of future employees of internal affairs bodies and ensuring human rights and freedoms: materials of the International scientific-practical conference December 11-12, 2008. Zaporizhia: Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, pp. 41–44.

Zhuk I.L. (2013) Problemy zainiatosti ta pratsevlashtuvannia naselennia v umovakh pryiniattia novoho Zakonu Ukrainy «Pro zainiatist naselennia» [Problems of employment and employment of the population in terms of the adoption of the new Law of Ukraine "On Employment"]. Economy and State, no. 10, pp. 13–15.

Demidenko Y.P. (2008) Skorochennia zastiinoho bezrobittia v Ukraini: profilaktyka chy likuvannia? [Reduction of stagnant unemployment in Ukraine: prevention or treatment?] Formation of market economy: collection. Science. пр. Спец. issue "Human Resource Management: Problems of Theory and Practice". Kyiv: KNEU. Vol. 3: Regulation of social and labor relations in the labor market, pp. 327–332.

Dzhema O.V. (2009) Spivvidnoshennia systemy trudovoho zakonodavstva i systemy zakonodavstva pro pratsiu [Correlation of the system of labor legislation and the system of labor legislation]. Visnyk of Zaporizhzhya Law Institute, no. 1, pp. 44–52.

Varnaliy Z.S. (2006) Osnovy pidpryiemnytstva [Fundamentals of Entrepreneurship]. Textbook. manual. 3rd ed., Corr. and ext. Kyiv: Znannya-Press, 350 p.