ЗЛОВЖИВАННЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В ПРАВОВІДНОСИНАХ З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ
PDF

Ключові слова

зловживання податкових органів
неправомірна поведінка податковиx органів
захист прав платників податків
типи недобросовісних дій податковиx органів
зловживання, пов’язані з автоматизацією податкових правовідносин
класифікація зловживань податковиx органів

Як цитувати

Голютяк-Пенкальска, М. (2021). ЗЛОВЖИВАННЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В ПРАВОВІДНОСИНАХ З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ. Молодий вчений, 7 (95), 114-120. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-24

Анотація

У роботі ретельно досліджено проблему зловживань правом у сфері оподаткування податковими органами. Cутнісна причина неправомірної поведінки органів криється в переважанні користі й упевненості в тому, що вони можуть отримати певний зиск від задоволення неправомірних інтересів при зловживанні своїми правами, над потенційними негативними наслідками такого зловживання. Таким чином, зловживання посадовими особами податкових органів своїми повноваженнями призводить дo заподіяння шкоди правам і законним інтересам платників податків. На жаль, Податковий кодекс України не передбачає жодних чітких процедур захисту прав сумлінних платників податків, що дає службовим особам податкового органу необмежені можливості для зловживань правом. У статті детально описуються різноманітні види незаконних дій податкових органів у сфері оподаткування та досліджуються причини таких зловживань. У цій роботі тaкoж виокремлeно групу зловживань, пов’язаних з автоматизацією податкових правовідносин, запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-24
PDF

Посилання

Сахно Д.С. Публічний інтерес у податкових відносинах та чинники, що загрожують його реалізації. Право та інноваційне суспільство. 2017. № 2 (9). С. 87–91.

Сахно Д.С. Зловживання правом у податкових правовідносинах. Дис…канд. юрид. наук: 12.00.07 / ДВНЗ «Університет державної фіскальної служби України». Ірпінь, 2019. С. 121.

Музика-Стефанчук О.А. Термінологічні проблеми податкового законодавства в контексті вітчизняної та європейської судової практики. Наука і правоохорона. 2017. № 2 (36). С. 37–46.

Ямненко Т.М. Здійснення прав у фінансових правовідносинах: проблеми зловживання та доказування неправомірної поведінки : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07 / ДВНЗ «НАУ». Київ, 2016. С. 269.

Винницкий Д.В. Принцип добросовестности и злоупотребление правом в сфере налогообложения. Право и экономика. 2003. № 1. С. 59–64.

Сахно Д.С. Зловживання правом у податкових правовідносинах. Дис. … канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2019. 248 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. Електронний ресурс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 20.07.2021).

Сахно Д.С. Зловживання правом у податкових правовідносинах. Дис. … канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2019. 248 с.

Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ : Наказ Державної фіскальної служби України від 28 лип. 2015 р. № 543. URL: https://ips.ligazakon.net/document/DFS01105 (дата звернення: 20.07.2021).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної фіскальної служби зустрічних звірок, обміну податковою інформацією при здійсненні податкового контролю : Наказ Державної фіскальної служби України від 17 лип. 2015 р. № 511. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/DFS01322 (дата звернення: 20.07.2021).

Постанова Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 7 лютого 2019 р. за справою № 813/2716/17; адміністративне провадження № К/9901/28565/18. URL: www.reyestr.court.gov.ua/Review/79671346 (дата звернення: 20.07.2021).

Постанова Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 7 лютого 2019 р. за справою № 813/2716/17; адміністративне провадження № К/9901/28565/18. URL: www.reyestr.court.gov.ua/Review/79671346 (дата звернення: 20.07.2021).

Постанова Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 29 серпня 2018 р. за справою № 820/2541/15; адміністративне провадження № К/9901/8114/18. URL: www.reyestr.court.gov.ua/Review/7616553 (дата звернення: 20.07.2021).

Сахно Д.С. Зловживання правом у податкових правовідносинах. Дис. … канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2019. С. 148.

Постанова Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 15 червня 2018 р. за справою № 817/98/16; адміністративне провадження № К/9901/19536/18. URL: www.reyestr.court.gov.ua/Review/74718270 (дата звернення: 20.07.2021).

Постанова Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 14 червня 2018 р. за справою № 812/1028/17; адміністративне провадження № К/9901/685/17. URL: www.reyestr.court.gov.ua/Review/74718201 (дата звернення: 20.07.2021).

Жигаленко О. Совершенствование методических основ документального налогового контроля. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 4. С. 134.

Івасенко С. Запобігання корупційним ризикам у податкових органах України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 1 (24). С. 238–245.

Сахно Д.С. Зловживання правом у податкових правовідносинах. Дис. … канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2019. 248 с.

Івасенко С. Запобігання корупційним ризикам у податкових органах України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 1 (24). С. 238–245.

Дроговоз Ю., Дубровський В. Інституційні проблеми української податкової системи та шляхи їх вирішення. Аналітична розробка. Київ, 2015. С. 13.

Sakhno D.S. (2017) Publichnyy interes u podatkovykh vidnosynakh ta chynnykakh, shcho zahrozhuyutʹ yoho realizatsiyi.[ Public interest in tax relations and factors threatening its implementation] Pravo ta innovatsiyne suspilʹstvo – Law and innovation society, no. 2 (9), pp. 87–91.

Sakhno D.S. (2019) Zlovzhyvannya pravom u podatkovykh pravovidnosynakh. [Abuse of rights in tax relations]. Candidate’s thesis. Irpinʹ: DVNZ „Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy”.

Muzyka-Stefanchuk O.A. (2017) Terminolohichni problemy podatkovoho zakonodavstva u konteksti vitchyznyanoyi ta yevropeysʹkoyi sudovosti. [Terminological problems of tax legislation in the context of domestic and European case law]. Nauka i pravookhorona – Science and law enforcement, no. 2 (36), pp. 37–46

Yamnenko T.M. (2016) Zdiysnennya prav u finansovykh pravovidnosynakh: problemy zlovzhyvannya ta dokazuvannya nepravomirnoyi diyalʹnosti [Exercise of rights in financial relations: problems of abuse and proof of misconduct]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: DVNZ „Natsionalnyi Aviatsiinyi Universytet”.

Vynnytskyy D.V. (2003). Pryntsyp dobrovilʹnosti ta zlovzhyvannya pravom u sferi nalohoobrobky [The principle of good faith and abuse of law in the field of taxation.]. Pravo i ekonomika – Law and Economics, no. 1, pp. 59–64. (in Russian).

Sakhno D.S. (2019). Zlovzhyvannya pravom u podatkovykh pravovidnosynakh. [Abuse of rights in tax relations]. Candidate’s thesis. Irpinʹ: DVNZ „Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy”.

Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny ta osnovopolozhnykh svobod vid 04 lysta. 1950 r. [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (accessed July 20, 2021).

Sakhno D.S. (2019). Zlovzhyvannya pravom u podatkovykh pravovidnosynakh. [Abuse of rights in tax relations]. Candidate’s thesis. Irpinʹ: DVNZ „Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy”.

Pro zabezpechennya kompleksnoho kontrolyu podatkovykh ryzykiv z PDV: Nakaz Derzhavnoyi fizykalʹnzhiyi slukhovoyi fizykalʹnzhsyi khirurhiyi. 2015 r. № 543. [On ensuring comprehensive control of VAT tax risks: Order of the State Fiscal Service of Ukraine of July 28. 2015 № 543.]. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/DFS01105 (accessed July 20, 2021)

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo orhanizatsiyi ta provedennya orhaniv derzhavnoyi fiskalʹnoyi sluzhby zustrichnykh zvirok, zmenshennya podatkovoyi informatsiyi pry zdiysnenni podatkovoho kontrolyu: Zayava Derzhavnoyi fiskalʹnoyi sluzhby Ukrayiny vid 17 lypnya. 2015 r. № 511 [About the statement of Methodical recommendations concerning the organization and carrying out by bodies of the state fiscal service of counter reconciliations, an exchange of the tax information at implementation of tax control: the Order of the State fiscal service of Ukraine from July 17. 2015 № 511.]. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/view/DFS01322 (accessed July 20, 2021)

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrayiny v skladi kolehiyi sudiv Kasatsiynoho administratyvnoho sudu viho za spravoyu № 813/2716/17; administratyvne provadzhennya № K / 9901/28565/18 [Resolution of the Supreme Court of Ukraine in the composition of the panel of judges of the Administrative Court of Cassation of February 7, 2019 in case № 813/2716/17; administrative proceedings № К / 9901/28565/18] Retrieved from: www.reyestr.court.gov.ua/Review/79671346 (accessed July 20, 2021)

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrayiny u skladi kolehiyi sudiv Kasatsiynoho administratyvnoho sudu za spravoyu № 813/2716/17; administratyvne provadzhennya № K / 9901/28565/18. [Resolution of the Supreme Court of Ukraine in the composition of the panel of judges of the Administrative Court of Cassation of February 7, 2019 in case № 813/2716/17; administrative proceedings № К / 9901/28565/18]. Retrieved from: www.reyestr.court.gov.ua/Review/79671346 (accessed July 20, 2021)

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrayiny u skladi kolehiyi sudiv Kasatsiynoho administratyvnoho sudu Sudu Serindu v. za spravoyu № 820/2541/15; administratyvne provadzhennya № K / 9901/8114/18 [Resolution of the Supreme Court of Ukraine in the composition of the panel of judges of the Administrative Court of Cassation of August 29, 2018 in case № 820/2541/15; administrative proceedings № К / 9901/8114/18]. Retrieved from www.reyestr.court.gov.ua/Review/7616553 (accessed July 20, 2021)

Sakhno D.S. (2019). Zlovzhyvannya pravom u podatkovykh pravovidnosynakh. [Abuse of rights in tax relations]. Candidate’s thesis. Irpinʹ: DVNZ „Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy”.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrayiny u skladi kolehiyi sudiv Kasatsiynoho administratyvnoho sudu vid 15 chervnia 2018 r. za spravoyu № 817/98/16; administratyvne provadzhennya № K / 9901/19536/18 [Resolution of the Supreme Court of Ukraine in the composition of the panel of judges of the Administrative Court of Cassation of June 15, 2018 in case № 817/98/16; administrative proceedings № К / 9901/19536/18]. Retrieved from: www.reyestr.court.gov.ua/Review/74718270 (accessed July 20, 2021)

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrayiny u skladi kolehiyi sudiv Kasatsiynoho administratyvnoho sudu sudu Cheridu. za spravoyu № 812/1028/17; administratyvne provadzhennya № K / 9901/685/17 [Resolution of the Supreme Court of Ukraine in the composition of the panel of judges of the Administrative Court of Cassation of June 14, 2018 in case № 812/1028/17; administrative proceedings № К / 9901/685/17] Retrieved from: www.reyestr.court.gov.ua/Review/74718201 (accessed July 20, 2021)

Zhyhalenko O. (2007) Sovershenstvovanye metodycheskykh osnov dokumentalʹnoho novoho naukovoho kontrolyu [Improving the methodological foundations of documentary tax control]. Pidpryyemstvo, hospodarstvo ta pravo – Entrepreneurship, economy and law, no. 4, p. 134. (in Russian)

Ivasenko S. (2015) Zapobihannya koruptsiynym ryzykam u podatkovykh orhanakh Ukrayiny [Prevention of corruption risks in the tax authorities of Ukraine]. Derzhavne upravlinnya ta mistse samovryaduvannya – Public administration and local self-government, vol. 1 (24), pp. 238–245.

Sakhno D.S. (2019). Zlovzhyvannya pravom u podatkovykh pravovidnosynakh. [Abuse of rights in tax relations]. Candidate’s thesis. Irpinʹ: DVNZ „Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy”.

Ivasenko S. (2015) Zapobihannya koruptsiynym ryzykam u podatkovykh orhanakh Ukrayiny [Prevention of corruption risks in the tax authorities of Ukraine]. Derzhavne upravlinnya ta mistse samovryaduvannya – Public administration and local self-government, vol. 1 (24), pp. 238–245.

Drohovoz YU., Dubrovsʹkyy V. (2015) Instytutsiyni problemy ukrayinsʹkoyi podatkovoyi systemy ta shlyakhy yikh vyrishennya [Institutional problems of the Ukrainian tax system and ways to solve them]. Analitychna rozrobka. Kyiv.