КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ УРЯДОВИХ ПОРТАЛІВ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
PDF

Ключові слова

комунікація
інтернет
електронне урядування
урядовий портал
веб-сайт
структура
UI
UX

Як цитувати

Онкович, А., & Ярош, І. (2020). КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ УРЯДОВИХ ПОРТАЛІВ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ. Молодий вчений, 1 (77), 134-137. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-29

Анотація

У статті висвітлена проблема, яка якісно впливає на побудову комунікації між громадськістю та органами влади у сучасному світі – побудова веб-сайтів урядових інстанцій, вплив структури веб-сайтів на сприйняття інформації. За час проведення дослідження було з’ясовано проблематика UX/UI підходів в розробці веб-сайтів. Досліджено вплив структурних елементів веб-сайту на сприйняття інформації. Також було проаналізовано законодавчу базу в сфері електронного урядування України В статті охарактеризовано UX/UI підходи як складову комунікативного процесу. Визначено елементи електронних ресурсів державних установ, що впливають на якісну побудову комунікації. Відповідно до мети та завдань роботи процес дослідження вимагав застосування таких методів: порівняльний та поняттєвий, загальнонаукові методи, а також методи системного аналізу та узагальнення. Під час дослідження були використані суто журналістські методи стилістичного аналізу матеріалів, контекст-аналізу, а для виявлення впливу цих засобів – метод аналізу тексту та відео на відповідність до стандартів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-29
PDF

Посилання

Ситник О.В. Сучасні тенденції проектування взаємодії користувачів із інтернет-медіа. Український інформаційний простір. 2019. № 3. C. 185–196.

Фомішина О.В. Методи проектування та інструменти користувацької взаємодії з мережевим медіа. Кросмедіаж контент, технології, перспективи. Київ, 2017. C. 168–173.

Третяк О.А. Вплив новітніх комунікаційних інтернет-мереж на розвиток публічної сфери політики. Економiчний часопис-XXI. 2011. № 11-12. C. 37–39.

Карачай В.А. Теоретико-методологічні аспекти проблеми демократизації українського суспільства за допомогою електронного врядування. Політичні записки. 2013. №2(8). C. 206–217.

Крутій О.М. Комплексний механізм діалогової взаємодії органів влади і громадськості. Державне будівництво. 2010. №1. C. 96–119.

Goodwin, K. (2009). Designing for the Digital Age: How to create human-centered products and services. Indianapolis: Wiley Publisher.

Sytnyk, O.V. (2019). Suchasni tendecii proektuvania vzaiemodii korystuvachiv is internet-media [Modern tendencies of customers’ interaction projection with Internet media]. Ukrainian Informational Area, no. 3, pp. 185–196

Fomishyna, O.V. (2017). Metody proectuvania ta instrumenty korystuvatskoi vzaiemodii z merezhevym media [Design methods and tools for user interaction with network media]. Crossmedia: content, technologies, prospects, pp. 168–173.

Tretiak, O.A. (2011). Vplyv novitnikh komunikaciinykh internet-merezh na rozvytok publichnoi sfery polityky [Influence of newest Internet communication networks on the development of public policy]. Economic magazine-XXI, no. 11–12, pp. 37–39.

Karachai, V.A. (2013). Teoretyko-metodolohichni aspekty problem demokratyzacii ukrainskogo suspilstva za dopomohoiu electronoho vriaduvania [Theoretical and methodological aspects of the problem of democratization of Ukrainian society by means of e-government]. Political notes, vol. 2, no. 8, pp. 206–217.

Krutii, O.M. (2010). Kompleksnyi mekhanizm dialogovoi vzaiemodii orhaniv vlady i hromadskosti [A comprehensive mechanism for dialogue between authorities and the public]. State building, no. 1, pp. 96–119.

Goodwin, K. (2009). Designing for the Digital Age: How to create human-centered products and services. Indianapolis, pp. 125–129.