РЕАЛІЗМ АБСУРДУ ТА АБСУРД РЕАЛІЗМУ В П’ЄСАХ «СТАРШИЙ СИН» ОЛЕКСАНДРА ВАМПІЛОВА ТА «ЧЕКАЮЧИ НА ҐОДО» СЕМЮЕЛЯ БЕКЕТА
PDF

Ключові слова

Бекет
Вампілов
театр абсурду
реалізм
«застій»
СРСР

Як цитувати

Братусь, І., Свердлик, З., & Гунька, А. (2021). РЕАЛІЗМ АБСУРДУ ТА АБСУРД РЕАЛІЗМУ В П’ЄСАХ «СТАРШИЙ СИН» ОЛЕКСАНДРА ВАМПІЛОВА ТА «ЧЕКАЮЧИ НА ҐОДО» СЕМЮЕЛЯ БЕКЕТА. Молодий вчений, 7 (95), 61-66. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-14

Анотація

У статті розглядаються дві п’єси – «Старший син» Олександра Вампілова та «Чекаючи на Ґодо» Семюеля Бекета. Кожна з них аналізується окремо та в співставленні. Основним критерієм аналізу виступає баланс в них абсурдності та реалізму. Доводиться, що авторам п’єс вдалося творчо органічно осмислити дійсність як дивовижний механізм взаємодії безлічі складних факторів, що часто не піддаються логічному поясненню та мають свою власну аутентичну природу. Творчість Олександра Вампілова відштовхувалася від «радянських реалій», проте не містить «ідеологічного замовлення». В свою чергу Семюель Бекет презентує «західний погляд на життя», він відтворює актуальні для тогочасного світу проблеми «пошуку себе». В статті ми торкаємося філософських, культурологічних, економічних, моральних та інших аспектів поведінки «ліричних героїв» творів вищеназваних письменників. Основна увага приділяється неможливості усунути невпорядкованість буття головних героїв традиційними шляхами. Авторам п’єс вдалося глибше зануритись в розуміння людської природи та здійснити літературне втілення відповідної «філософії життя».

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-14
PDF

Посилання

Бекет Семюел. Чекаючи на Годо. Переклад з французької: Володимир Діброва // Збірка «Французька п'єса ХХ століття. Театральний авангард». Київ : Основи, 1993. С. 341–413.

Богданова О.В., Тихоненко В.А. Мотивная система комедии А. Вампилова «Старший сын». Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 12 (7). С. 16–21. DOI: https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.7.3

Братусь І.В., Кузьменко Г.В. Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості «інтелектуалів» у творах другої половини ХХ століття. Арт-платформа. 2020. №1. С. 39–68. DOI: https://doi.org//10.51209/platform.2.2.2020.229-254

Вампилов Александр. Избранное. Москва : Согласие, 1999. 778 с.

Войнович Владимир. Сказки для взрослых. Москва : «Вагриус», 1996. 446 с.

Деменева К.А. Архаика и новаторство в пьесе А. Вампилова «Старший сын». Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 26. С. 22–26.

Кулинич Н.В. Мотиви й мотивні комплекси драматургії С. Беккета. Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций. 2013. № 7–1. С. 124–131.

Мартынова О.Ю. Анализ сценического языка пьесы С. Беккета «В ожидании Годо». Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2009. № 3. С. 34–52.

Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937–1938 гг. Наказанный народ. Москва, 1999. С. 35–74.

Beket Semyuel (1993) Chekaiuchy na Hodo [Waiting for Godot]. Collection "French play of the twentieth century. Theatrical avant-garde. Kyiv: Osnovy, p. 341–413. (in Ukrainian)

Bohdanova O.V., Tykhonenko V.A. (2019) Motyvnaya systema komedyy A. Vampylova «Starshyy syn» [Motive system of A. Vampilov's comedy "The Eldest Son"]. Fylolohycheskye nauky. Voprosy teoryy y praktyky, vol. 12 (7), P. 16–21. DOI: 10.30853/filnauki.2019.7.3 (in Russian)

Bratus I., Kuzmenko H. (2020) Deyaki kulturno-istorychni aspekty samoidentyfikatsiyi osobystosti «intelektualiv» u tvorakh druhoyi polovyny XX stolittya. [Some cultural and historical aspects of self-identification of the personality of "intellectuals" in the works of the second half of the twentieth century]. Art-platforma. Kyiv, no. 1, pp. 39–68. DOI: https://doi.org/10.51209/platform.2.2.2020.229-254 (in Ukrainian)

Vampylov A. (1999) Yzbrannoe [Favorites]. Moscow: Sohlasye, 778 p. (in Russian)

Voynovych V. (1996) Skazky dlya vzroslykh [Tales for adults]. Moskva: "Vahryus", 446 p. (in Russian)

Demeneva K.A. (2008). Arkhayka y novatorstvo v pese A. Vampylova «Starshyi sin» [Archaism and innovation in the play by A. Vampilov "The Elder Son"]. Vestnyk Cheliabynskoho hosudarstvennoho unyversyteta, no. 26, pp. 22–26. (in Russian)

Kulynych N.V. (2013). Motyvy y motyvni kompleksy dramaturhii S. Bekketa [Motives and motive complexes of S. Beckett's drama]. Myrovaia lyteratura na perekreste kultur y tsyvylyzatsyi, no. 7–1, pp. 124–131. (in Ukrainian)

Martynova O.YU. (2009). Analyz stsenycheskoho yazыka pesы S. Bekketa «V ozhydanyy Hodo» [Analysis of the stage language of S. Beckett's play "Waiting for Godot"]. Teatr. Zhyvopys. Kyno. Muzika, no. 3, pp. 34–52. (in Russian)

Okhotyn N., Rohynskyy A. (1999) Yz ystoryy «nemetskoi operatsyy» NKVD 1937–1938 hh [From the history of the "German operation" of the NKVD 1937–1938]. Nakazannyi narod, pp. 35–74. (in Russian)