ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЇ
PDF

Ключові слова

громадська дипломатія
Королівство Норвегія
інститути
інструменти
культурна дипломатія
діджиталізація
інформаційна політика

Як цитувати

Климчук, І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЇ. Молодий вчений, 7 (95), 49-55. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-12

Анотація

У даній статті розглянуто особливості функціонування громадської дипломатії Скандинавської держави на прикладі Королівства Норвегії. Зокрема висвітлено передумови та процес становлення громадської дипломатії Норвегії після здобуття незалежності. Також розкрито інституційно-правові засади та інструменти громадської дипломатії зазначеної країни. Здійснено контент- аналіз механізмів та інструментів з громадської дипломатії обраної країни, що дозволило виявити відсутність всеохоплюючої цілісної стратегії у зовнішній політиці, а також нормативно-правової бази з функціонування громадської дипломатії; відсутність флагманських проєктів та уявлення щодо критеріїв оцінювання і аналізу напрацьованих стратегій з розвитку громадської дипломатії; відсутність систематизованої картини сприйняття Норвегії у світі. Водночас до сильних сторін слід віднести формування іміджу Норвегії як держави-миротворця, екологічна спрямованість країни, посилення співпраці з країнами Африки, Близького Сходу, Азії, Центральної та Латинської Америки, надання пріоритетності у сфері освіти, гендерній рівності, поширенні демократичних свобод, а також у застосуванні Інтернет технологій Web 2.0.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-12
PDF

Посилання

Барышников Д. Н., Костюк Р. В., Ткаченко С. Л. Эффективность дипломатии. СПб. : «ВВМ», 2009. 150 с.

Белінська Т. Практика реалізації публічної дипломатії Королівства Норвегія в країнах Азії та Африки у ХХІ ст. Аркасівські читання: матеріали Х Міжнародної наукової конференції (травень 2020 р.). Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2020. С. 35–47.

Берстад О. Роль Норвегії у світовому політичному та економічному просторі. Економічний часопис XXI. 2010. № 1–2. С. 18–20.

Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Зарубежные культурные центры как самостоятельный актор внешней культурной политики. Вестник Санкт-Петербурского университета. 2008. Серия 6. Выпуск 2. С. 87–92.

Вовчук Л., Белінська Т. Практична реалізація публічної дипломатії Королівства Норвегії в країнах Африки, Близького Сходу, Азії, Центральної та Латинської Америки. Старожитності Лукоморя. 2020. № 2.

Воронов К. В. У Норвегии свои заботы. Современная Европа. 2003. № 3. С. 84–91.

Трофименко М. В. Публічна дипломатія Королівства Норвегія. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2017. Вип. 18. С. 381–388.

Batora J. Public Diplomacy in Small and Medium-Sized States: Norway and Canada. Netherlands Institute of International Relations «Clingendael». 2005. P. 16.

Centre for Sustainable Tourism and Transport.Sustainable Destination Norway 2025. URL: http://www.cstt.nl/projects (дата звернення: 18.05.2021).

Cull N. Public Diplomacy: Lessons from the Past. URL: http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/-PDPerspectivesLessons.pdf (дата звернення: 19.05.2021).

Innovation Norway. URL: http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/our-mission/ (дата звернення: 19.05.2021).

Government.no. URL: https://www.regjeringen.no/en/id4/ (дата звернення: 19.05.2021).

Foreign Policy Centre. URL: http://fpc.org.uk. (дата звернення: 21.05.2021).

Norwegian Agency for Development Cooperation. URL: https://www.norad.no/en/front (дата звернення: 21.05.2021).

Baryshnikov D.N., Kostyuk R.V., Tkachenko S.L. (2009) Effektivnost' diplomatii [Effectivness of diplomacy]. SPb.: «WWM», 150 p.

Belinska T. (2020) Praktyka realizaciyi publichnoyi dyplomatiyi Korolivstva Norvegiya v krayinax Aziyi ta Afryky u XXI st. [The practice of implementing public diplomacy of the Kingdom of Norway in Asia and Africa in the XXI century]. Proceedings of the Arkasiv readings (Ukraine, Mykolaiv, April 2020), MNU named after V.O. Sukhomlinsky, pp. 35–47.

Berstad O. (2010) Rol Norvegiyi u svitovomu politychnomu ta ekonomichnomu prostori [Norway’s role in the world political and economic spase]. Economic Journal XXI, no. 1–2, pp. 18–20.

Bogolyubova N.M., Nikolayeva YU.V. (2008) Zarubezhn·yye kul'turn·yye tsentry kak samostoyatel'nyy akter vneshney kul'turnoy politiki [Foreign cultural centers as independent actors of foreign cultural policy]. Sankt-Petersburg University Bulletein, vol. 6, no. 2, pp. 87–92.

Vovchuk L., Belinska T. (2020) Praktychna realizaciya publichnoyi dyplomatiyi Korolivstva Norvegiyi v krayinax Afryky, Blyzkogo Sxodu, Aziyi, Centralnoyi ta Latynskoyi Ameryky [Practical implementation of public diplomacy of the Kingdom of Norway in Africa, the Middle East, Asia, Central and Latin America]. Starozhy`tnosti Lukomorya (electronic journal), no. 2.

Voronov K.V. (2003) U Norvegii svoi zaboty [Norway has its own worries]. Modern Europe, no. 3, pp. 84–91.

Trofymenko M.V. (2017) Publichna dyplomatiya Korolivstva Norvegiya [Public diplomacy of the Kingdom of Norway]. Bulletin of Mariupol State University. Series: History. Politology, no. 18, pp.381–388.

Batora J. Public Diplomacy in Small and Medium-Sized States: Norway and Canada. Netherlands Institute of International Relations «Clingendael». 2005. p. 16.

Centre for Sustainable Tourism and Transport.Sustainable Destination Norway 2025. URL: http://www.cstt.nl/projects (accessed 18 May 2021).

Cull N. blic Diplomacy: Lessons from the Past. URL: http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/-PDPerspectivesLessons.pdf (accessed 19 May 2021).

Innovation Norway. URL: http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/our-mission/ (accessed 19 May 2021).

Government.no. URL: https://www.regjeringen.no/en/id4/ (accessed 19 May 2021).

Foreign Policy Centre. URL: http://fpc.org.uk. (accessed 21 May 2021).

Norwegian Agency for Development Cooperation. URL: https://www.norad.no/en/front (accessed 21 May 2021).