ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ КОНФЛІКТІВ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
PDF

Ключові слова

профілактика
підліток
підліткове середовище
конфлікт
прогнозування конфліктів
попередження конфліктів

Як цитувати

Яновська, Т. (2021). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ КОНФЛІКТІВ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Молодий вчений, 7 (95), 45-48. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-11

Анотація

У статті надається теоретичний аналіз проблеми психологічних основ профілактичної діяльності практичним психологом конфліктних ситуацій у середовищі дітей підліткового віку. Звертається увага на психологічну характеристику конфлікту як соціально-психологічного явища та підліткового віку як важливого етапу розвитку особистості, аналізуються особливості конфліктів у підлітковому середовищі та психологічні аспекти їх профілактики у роботі практичного психолога. Обґрунтовуються методичні основи організації експериментального дослідження. У дослідженні проводиться психологічний аналіз та інтерпретація отриманих результатів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-11
PDF

Посилання

Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія : підручник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 563 c.

Долинська Л. В. Психологія конфлікту : Навчальний посібник. Київ : Каравела, 2017. 304 с.

Жаворонкова Г. В. Управління конфліктами. Навчальний посібник. Київ : Кондор, 2010. 172 с.

Ложкін Г. В. Психологія конфлікту : теорія і сучасна практика. Навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2007. 416 с.

Матвійчук Т. Ф. Конфліктологія : навчально-методичний посібник. Львів : Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. 76 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посібник. Київ : Академвидав, 2003. 255 с.

Орлянський В. С. Конфліктологія : Навчальний посібник. Київ : Центр учбової література, 2007. 160 с.

Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами : Навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2007. 332 с.

Свидрук І. І. Психологія управління та конфліктологія : підручник. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 320 с.

Карамушка Л. М. Технології роботи організаційних психологів : Навчальний посібник. Київ : Фірма «ІНКОС», 2005. 366 с.

Gumeniuk L. Y. (2015) Sotsialna konflictologiia [Social conflictology]. Lviv: Lvivskii derzhavnii universitet vnutrishnikh sprav.

Dolinska L. V. (2017) Psikhologiia konflictu [Psychology of conflict]. Кyiv: Karavela.

Zhavoronkova G. V. (2010) Upravlinnia konflictami [Conflict management]. Кyiv: Коndor.

Lozhkin G. V. (2007) Psikhologiia konflictu : teoriia i suchasna praktika [Psychology of conflict : theory and modern practice]. Kyiv: VD Professional.

Matviichuk T. F. (2018) Konflictologiia [Conflictology]. Lviv: GALICH-PRES.

Orban-Lembrik L. E. (2003) Psikhologiia upravlinnia [Management psychology]. Кyiv: Akademvidav.

Orlianskii V. S. (2007) Konflictologiia [Conflictology]. Кyiv: Tsentr uchbovoi literature.

Rusinka І. І. (2007) Konflictologiia. Psikhotekhnologii zapobigannia i upravlinnia konflictami [Conflictology. Psychotechnology of conflict prevention and management]. Кyiv: VD VD Professional.

Svidruk І. І. (2017) Psikhologiia upravlinnia ta konflictologiia [Management psychology and conflictology]. Lviv: Vidavnitstvo Lvivskogo torgovelno-ekonomichnogo universitetu.

Karamushka L. M. (2005) Tekhologii roboti organizatsiinikh psikhologiv [Technologies of work of organizational psychologists]. Кyiv: Firma INKOS.