ПСИХОЛОГІЧНА СВОБОДА ЯК СКЛАДОВА ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРМЕЙСТЕРА
PDF

Ключові слова

психологічна свобода
хоровий диригент
умиротворення
свідомість
працелюбність
доброзичливість

Як цитувати

Теодорович, С., & Жигаль, З. (2021). ПСИХОЛОГІЧНА СВОБОДА ЯК СКЛАДОВА ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРМЕЙСТЕРА. Молодий вчений, 7 (95), 22-25. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-7

Анотація

У статті висвітлено необхідність та актуальність пошуку внутрішньої психологічної свободи в педагогічній діяльності хорового диригента, розглянуто відмінності та основні напрямки свободи «від» і свободи «для». Проаналізовано важливість гідного сенсу життя, що дає енергію для плідної творчої праці. Докладно висвітлено звільнення розуму особистості від обмежуючих програм, поглядів та ідей, що відкриває простір для вільного та неупередженого погляду на своє життя і світ в цілому. Розглянуто способи оволодіння умиротворенням за допомогою медитативних практик, зокрема трансцендентальної медитації та медитації майндфулнес, що мають позитивний вплив на психіку людини, а також на її імунну систему, роботу мозку та пам’ять. Звернуто увагу на доброзичливість та працелюбність творчої особистості як засоби досягнення внутрішньої психологічної свободи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-7
PDF

Посилання

Галецька І.І. У пошуках свободи: внутрішня свобода як критерій психологічного здоров’я. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». 2019. № 10. С. 129–139.

Кришнамурти Дж. Свобода от известного. Киев : София, 1991. 88 с.

Некрасов М.М., Некрасова Л.С. Витапсихология. Львов : Манускрипт, 2011. 283 с.

Пуньджа Ш. Зов свободы. Киев : София, 2004. 304 с.

Франкл В. Воля к смыслу. Москва : Альпина Паблишер, 2018. 228 с.

Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя. Минск : Попурри, 1998. 672 с.

Чернобровкіна В.А. Психологія особистісної свободи у дорослому віці : дис. …д-ра психол. наук: 19.00.07. Київ : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2012. 425 с.

References:

Haletska I.I. (2019) U poshukakh svobody: vnutrishnia svoboda yak kryterii psykholohichnoho zdorovia [In search of freedom: inner freedom as a criterion of psychological health]. Problems of modern psychology, no. 10, pp. 129–139.

Krishnamurti Dzh. (1991) Svoboda ot izvestnogo [Freedom from the known]. Kiev: Sofiya. (in Russian)

Nekrasov M.M., Nekrasova L.S. (2011) Vitapsikhologiya [Vitapsychology]. L'vov: Manuskript. (in Russian)

Pun'dzha Sh. (2004) Zov svobody [Wake up and roar]. Kiev: Sofiya. (in Russian)

Frankl V. (2018) Volya k smyslu [The will to meaning]. Moscow: Alpina Publisher. (in Russian)

Fromm E. (1998) Begstvo ot svobody; Chelovek dlya sebya [Escape from freedom; Man for himself]. Minsk: Popurri. (in Russian)

Chernobrovkina V.A. (2012) Psykholohiia osobystisnoi svobody u doroslomu vitsi [Psychology of personal freedom in the adult age] (PhD Thesis), Kyiv: National University of Kyiv Mohyla Academy.