ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ НАРОДОЗНАВСТВА
PDF

Ключові слова

особистість
молодші школярі
морально-етичні цінності
діагностичні критерії
рівні розвитку морально-етичних цінностей
уроки народознавства

Як цитувати

Копчук-Кашецька , М. (2020). ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ НАРОДОЗНАВСТВА. Молодий вчений, 1 (77), 81-85. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-18

Анотація

В статті представлено результати емпіричного вивчення особливостей розвитку морально-етичних цінностей особистості в молодшому шкільному віці на уроках народознавства. Структурні компоненти морально-етичних цінностей (когнітивний, емоційно-мотиваційний та діяльнісно-регулятивний) визначили зміст основних діагностичних критеріїв дослідження: гносеологічний – діагностування показників рівня знань і уявлень молодших школярів щодо змісту морально-етичних цінностей, уміння розрізняти добро і зло, характеризувати основні етичні категорії; нормативний критерій встановлення показників рівня усвідомлення важливості морально-етичних цінностей у життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства загалом, рівня прийняття морально-етичних цінностей; емоційний критерій – діагностування здатності до рефлексії та самокритичності; мотиваційний – діагностування основних мотивів, якими керується особистість у власній поведінці; практичний критерій – встановлення показника готовності здійснювати моральний вчинок, послуговуватися морально-етичними цінностями в щоденному житі. Отриманні в ході емпіричного дослідження дані дозволили визначити рівні сформованості морально-етичних цінностей у молодших школярів. Високому рівню сформованості у молодших школярів морально-етичних цінностей (4,9%) характерні належні знання про морально-етичні цінності, здатність до формулювання осмислених і достатньо глибоких етичних суджень, усвідомлення значимості морально-етичних цінностей у реальному житті. Для дітей з середнім рівнем (77,8%) характерні добре розвинені моральні якості співчуття, співпереживання, товариськості, тоді як знання про морально-етичні цінності є несистематизованими і неповними; мотиви поведінки дітей можуть змінюватись і бути як конформістськими, так і альтруїстичними. Молодші школярі з низьким рівнем (17,3%), як правило, дають неповне і однобічне визначення морально-етичним цінностям. Їхні знання є формальними, а поведінка – ситуативною і часто суперечить моральним нормам.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-18
PDF

Посилання

Копчук-Кашецька М.С. Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами українського народознавства : монографія. Івано-Франківськ : «ЯРИНА», 2017. 188 с.

Kopchuk-Kashetsʹka, M.S. (2017). Formuvannya moralʹno-etychnykh tsinnostey molodshykh shkolyariv zasobamy ukrayinsʹkoho narodoznavstva: monohrafiya [Formation of moral and ethical values of younger students by means of Ukrainian ethnology: monograph]. Ivano-Frankivsʹk: «YARYNA». (in Ukrainian)