ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВАТОРСЬКІ РИСИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГОЛОВНОГО ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ ОПЕРИ ДЖ. ПУЧЧІНІ «МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» У СЦЕНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ТЕАТРУ ARENA DI VERONA
PDF

Ключові слова

oпера
інтерпретація
вокальне мистецтво
елементи музичної мови
засоби виразності

Як цитувати

ЮдiнА. (2020). ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВАТОРСЬКІ РИСИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГОЛОВНОГО ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ ОПЕРИ ДЖ. ПУЧЧІНІ «МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» У СЦЕНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ТЕАТРУ ARENA DI VERONA. Молодий вчений, 1 (77), 68-71. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-15

Анотація

Дoслiдженo сценічну інтерпретацію та виконавські oсoбливoстi головної жіночої ролі Чіо-Чіо-сан у двох сучасних італійських постановках oпери «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні. Обрано аудіозаписи та відеозаписи спектаклей в постановці Брайана Ларджа (1983), Франко Дзеффірелли (2004). Дoведенo, щo музичний театр Дж. Пуччіні відображає особливості сюжету опери, який гуртується навкруги душевного світу його героїв. Кожен сюжет це своєрідна «лірична сага» з життя жінки. Переважання емоційного погляду на образи героїв над аналітичним, здатність вжитися в створений ним самим художній світ, підносить Дж. Пуччіні в один ряд з видатними драматургами світу та складає основу принципово новаторського фундаменту поєднання музичної та драматичної складових оперного жанру.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-15
PDF

Посилання

Богоявленский С. Итальянская музыка первой половины ХХ века. Очерки. Ленинград : Советский композитор, 1986. 142 с.

Данилевич Л. Джакомо Пуччини. Москва : Музыка, 1969. 456 с.

Кириллина Л. Итальянская опера первой половины ХХ века. Москва : Гос. институт искусствознания, 1996. 231 с.

Корчевая Е. Музыкальный театр Дж. Пуччини в художественном кон-тексте первой четверти XX века (на материале позднего творчества ком-позитора): дис…. канд. иск.-ния: 17.00.02. Киев, 2004. 198 с.

Левашова О. Пуччини и его современники. Москва : Советский компози-тор, 1980. 528 с.

Пуччини Дж. Письма / пер. с итал., сост., редакция, коммент. и вступ. статья Т. Келдыш. Ленинград : Музыка, 1971. 366 с.

Черкашина-Губаренко М. Размышления о феномене оперы. Музыка и театр на перекрёстке времён. Т. 1. Сумы : Наука, 2002. С. 43–55.

Фан Чуньмей. Художня специфіка жіночих образів оперного веризму у вокальному виконавстві. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. [ред.-упоряд. Шаповалова Л. В.]. Харків : Вид-во Товариство С. А. М., 2012. Вип. 34. С. 383–393.

Bogoyavlenskiy, S. (1986). Ital'yanskaya muzyka pervoy poloviny ХХ veka. Ocherki [Italian music of the first half of the twentieth century. Essays]. Leningrad: Sovetskiy kompozitor. (in Russian)

Danilevich, L. (1969). Dzhakomo Puchchini [Dzhakomo Puccini]. Moskva: Muzyka. (in Russian)

Kirillina, L. (1996). Ital'yanskaya opera pervoy poloviny ХХ veka [Italian opera of the first half of the twentieth century]. Moskva: Gosudarstvennyy institut iskusstvoznaniya. (in Russian)

Korchevaya, E. (2004). Muzykal`nyi teatr Dzhakomo Puchchini v hudozhestvennom kontekste pervoy chertverti XX veka (na materiale pozdnego tvorchestva kompozitora) [Musical Theater of G. Puccini in the artistic context of the first quarter of the XX century (based on the material of the late work of the composer)], (PhD thesis), Kуiv: National Musical Academy P.I. Tchaikovsky. (in Russian)

Levasheva, O.E. (1980). Puchchini i yego sovremenniki [Puccini and his contemporaries]. Moskva: Sovetskiy kompozitor. (in Russian)

Puchchini, D. (1971). Pis'ma. redaktor T. Keldysh [Puccini J. Letters. Editor T. Keldysh]. Leningrad: Muzyka. (in Russian)

Cherkashina-Gubarenko, M. (2002). Razmyshleniya o fenomene opery [Reflections on the Opera Phenomenon]. Muzyka i teatr na perekrostke vremеn, vol. 1, pp. 43–55. (in Russian)

Fang, Chun`mei (2012). Hudozhnya spetsifika zhinochih obraziv opernogo veryzmu u vocal`nomu vykonavstvi [Artistic specificity of female images of operatic verism in vocal performance]. Problemy vzaemodii mystetstva, pedagogiky ta teorii I praktyky osvity, vyp. 34, pp. 383–393. (in Ukrainian)