ВИЗНАННЯ ПРОТОКОЛІВ ДОПИТІВ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ДОКАЗІВ ЯК ЗАПОРУКА ЗМАГАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
PDF

Ключові слова

змагальність сторін
допит
кримінальний процес
засади
сторона обвинувачення

Як цитувати

Волоніц, О. (2020). ВИЗНАННЯ ПРОТОКОЛІВ ДОПИТІВ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ДОКАЗІВ ЯК ЗАПОРУКА ЗМАГАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Молодий вчений, 1 (77), 16-20. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-4

Анотація

Наукова стаття присвячена проблемі неможливості подавати до суду протоколи допитів учасників кримінального провадження в якості доказів. Проаналізовано наукові дослідження засади змагальності сторін, досліджено її законодавче втілення, а також опрацьовано певні рішення Європейського суду з прав людини щодо окресленої проблеми. Встановлено, що надання протоколам допитів доказової сили під час судового розгляду не тільки в повній мірі відобразить змагальність кримінального процесу, а й допоможе суду дотримуватись розумних строків розгляду справи. Автором зазначено, що визнання на законодавчому рівні протоколів допиту процесуальними джерелами доказів стимулюватиме учасників кримінального провадження вже на стадії досудового розслідування надавати об’єктивні та правдиві показання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-4
PDF

Посилання

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Москва : Наука, 1968. Т. 1. 470 с.

Козинець І. Щодо питання про сутність поняття принципу кримінального процесу. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 12. С. 171–173.

Мохонько О. Роль і місце принципу змагальності у системі принципів кримінально-процесуального права. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 1. С. 120–123.

Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України : Монографія. Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. 208 с.

Мирошниченко Ю.М. Процесуальні та філософсько-правові проблеми здійснення правосуддя в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Панов, 2017. 200 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 04.02.2020).

Соловей Г.В. Теоретичні аспекти принципу змагальності в кримінальному процесі. Форум права. 2012. № 1. С. 883–887. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FPindex.htm20121140 (дата звернення: 25.12.2019).

Справа «Сітневський та Чайковський проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сітневський та Чайковський проти України» від 10 листопада 2016 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974b91?find=1&text=%E7%EC%E0%E3%E0%EB%FC%ED#w11 (дата звернення: 04.02.2020).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року № 2341-III / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 04.02.2020).

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 04.02.2020)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995004 (дата звернення: 04.02.2020).

Постанова ПВСУ з розгляду цивільних і кримінальних справ 17.10.2014 № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14 (дата звернення: 04.02.2020).

Strogovich M.S. Kurs sovetskogo ugolovnogo protsessa. Moskva: Nauka, 1968. T. 1. 470 p.

Kozynets I. Shchodo pytannia pro sutnist poniattia pryntsypu kryminalnoho protsesu. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2004. no. 12, pp. 171–173.

Mokhonko O. Rol i mistse pryntsypu zmahalnosti u systemi pryntsypiv kryminalno-protsesualnoho prava. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2007. no. 1, pp. 120–123.

Markush M.A. Pryntsyp zmahalnosti v kryminalnomu protsesi Ukrainy : Monohrafiia. Kharkiv: Vydavets SPD FO Vapniarchuk N.M., 2007. 208 p.

Myroshnychenko Yu.M. Protsesualni ta filosofsko-pravovi problemy zdiisnennia pravosuddia v kryminalnomu provadzhenni: monohrafiia. Kharkiv: Panov, 2017. 200 p.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed 4 February 2020).

Solovei H.V. Teoretychni aspekty pryntsypu zmahalnosti v kryminalnomu protsesi. Forum prava. 2012. No. 1, pp. 883-887. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FPindex.htm20121140 (accessed 4 February 2020).

Sprava «Sitnevskyi ta Chaikovskyi proty Ukrainy»: Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Sitnevskyi ta Chaikovskyi proty Ukrainy» vid 10 lystopada 2016 roku. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974b91?find=1&text=%E7%EC%E0%E3%E0%EB%FC%ED#w11 (accessed 4 February 2020).

Kryminalnyi Kodeks Ukrainy vid 1 veresnia 2001 r. № 2341-III [Criminal Code of Ukraine is from September, 1 of 2001 № 2341-III]. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (accessed 4 February 2020).

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR / Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (accessed 4 February 2020).

Konventsiia Pro Zakhyst Prav Liudyny I Osnovopolozhnykh Svobod: Rada Yevropy; Konventsiia, Mizhnarodnyi Dokument vid 04.11.1950 [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Council of Europe; Convention, International Document of 04.11.1950]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995004 (accessed 4 February 2020).

Postanova PVSU z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav 17.10.2014 № 11 «Pro deiaki pytannia dotrymannia rozumnykh strokiv rozghliadu sudamy tsyvilnykh, kryminalnykh sprav i sprav pro administratyvni pravoporushennia». Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14 (accessed 4 February 2020).