УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СКЛАДІ
PDF

Ключові слова

склад
складування
складські операції
логістичні процеси на складі

Як цитувати

Репіч, Т., & Подрєз, Н. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СКЛАДІ. Молодий вчений, 1 (77), 12-15. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-3

Анотація

У статті досліджено роль логістичних процесів на складі і їх вплив на результативність діяльності підприємства та на відносини з клієнтами. Обґрунтовано, що чітко організований логістичний процес на складі буде гарантувати успішне функціонування складської підсистеми логістичної системи в цілому. Саме логістичний процес надає логістичній системі ідентифікаційну ознаку та виокремлює її як підсистему іншої, більш складної системи – системи управління підприємством. Основні завдання логістичних процесів на складі полягають в прийманні, зберіганні матеріальних запасів, їх підготовці до виробничого споживання, відвантаженні готової продукції споживачам, дотриманні норм запасів та контролі за витраченням матеріалів. Проаналізовано логістичні процеси на складі підприємства ПП «ЛУБНИМАШ» та охарактеризовано основні недоліки. Здійснено пошук резервів ефективності функціонування складу та логістичних процесів. Запропоновано шляхи удосконалення логістичних процесів на складі виробничого підприємства. Розглянуто переваги оренди складу для практичної діяльності ПП «ЛУБНИМАШ». Запропоновано автоматизацію складських робіт, як базовий напрямок вдосконалення організації робіт, пов'язаних зі зберіганням матеріальних цінностей і передачею їх у виробництво. Зроблено висновок, що саме виявлення найвужчого місця серед логістичних процесів на складі дасть можливість здійснення покращень та зменшити витрати на логістичну діяльність підприємства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-3
PDF

Посилання

Алькема В.Г. Логістика. Теорія та практика : навч. посібник. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2016. 272 с.

Кальченко А.Г. Логістика : підручник. Київ : КНЕУ, 2012. 284 с.

Карп І.М. Використання логістичних систем в управлінні підприємством: Спец. 08.06.01-економіка,організація і управління підприємствами. Тернопіль, 2016. 190 с.

Миколайчук В.Е. Логістика: теорія і практика управління : навч. посібн. Донецьк : НОРД-ПРЕСС, 2016. 540 с.

Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір. Київ : ВГЛ Обрії, 2004. 335 с.

Тридід О.М., Таньков К.М., Леонова Ю.О. Логістика : Навч. посіб. Київ : Професіонал, 2017. 176 с.

Lambert D.M. Establishing Customer Service Strategies Within the Marketing Mix. Journal of Business Logistics, Vol. 17, Iss. 1. 2018, рр. 15–18.

Tahir Akbar. 5 Ways to Enhance Your Logistical Efficiency and Improve Customer Relations, Business 2 Community. Milpitas, 2016.

URL: https://www.business2community.com/product-management/5-ways-enhance-logistical-efficiency-improve-customer-relations-01457007 (дата звернення: 12.01.2020).

Alkema, V.G. (2016). Lohistyka. Teoriia ta praktyka [Logistics. Theory and Practice]. Kyiv: Professional Publishing House.

Kalchenko, A.G. (2012). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: KNEU.

Karp, I.M. (2016). Vykorystannia lohistychnykh system v upravlinni pidpryiemstvom [Use of logistics systems in enterprise management]. Ternopil.

Mikolaychuk, V.E. (2016). Lohistyka: teoriia i praktyka upravlinnia [Logistics: Management Theory and Practice]. Donetsk: NORD-PRESS.

Smirnov, I.G. (2014). Lohistyka: prostorovo-terytorialnyi vymir [Logistics: spatial-territorial dimension]. Kiev: VGL Horizons.

Tridid, O.M., Tankov, K.M., & Leonova, Y.O. (2017). Lohistyka [Logistics]. Kiev: Professional.

Lambert, D.M. (2018). Establishing Customer Service Strategies Within the Marketing Mix, Journal of Business Logistics. Vol. 17, Iss. 1, pp. 15–18.

Tahir Akbar (2016). 5 Ways to Enhance Your Logistical Efficiency and Improve Customer Relations, Business 2 Community. Available at: https://www.business2community.com/product-management/5-ways-enhance-logistical-efficiency-improve-customer-relations-01457007 (accessed: 12.01.2020).