ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
PDF

Ключові слова

адміністративно-юрисдикційний процес
принципи
провадження у справах
антимонопольне законодавство
система принципів провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства

Як цитувати

Ярема, О. (2020). ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Молодий вчений, 5 (81), 258-262. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-53

Анотація

У статті розглядається особливості провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства як самостійного виду провадження в структурі адміністративно-юрисдикційного процесу. Аналізується юридична природа принципів провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства. Розкривається система принципів провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства, а саме: загальні принципи адміністративного процесу; принципи адміністративно-юрисдикційного процесу, приватні принципи провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства. Визначено ознаки системності принципів провадження та розглядаються особливості реалізації принципів провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-53
PDF

Посилання

Бондаренко В.А., Пустова Н.О. Організаційні аспекти антимонопольного регулювання в контексті європейської інтеграції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2018. № 4. С. 101–111.

Марушій О.А. Ґенеза розуміння законності як основоположного принципу діяльності органів державного управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 850. С. 70–74.

Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-ХІІ / Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472.

Кравченко О.М. Взаємодія правоохоронних органів з підприємствами, установами та організаціями в охороні комерційної таємниці. Вісник АПСВТ. 2016. №3–4. С. 29–34.

Ковалів М.В., Стахура І.Б. Особливості адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2014. № 807. С. 22–26.

Козюренко Р.С. Діяльність судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец.: 12.00.07. Львів, 2018. 23 с.

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Лозинський Ю.Р. Правове регулювання правоохоронної діяльності: навчальний посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 323 с.

Єсімов С.С. Правові підстави застосування адміністративних стягнень. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Юридичні науки. 2013. № 1. С. 5–9.

Bondarenko, V.A., & Pustova, N.O. (2018). Organizational aspects of antitrust regulation in the context of European integration. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. The series is legal, № 4, pp. 101–111.

Marushiy, O.A. (2016). Genesis understanding of legality as a fundamental principle of public administration. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Legal Sciences, № 850, pp. 70–74.

On the Antimonopoly Committee of Ukraine: Law of Ukraine of November (1993) № 3659-XII . Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, № 50, art. 472.

Kravchenko, O.M. (2016). Interaction of law enforcement agencies with enterprises, institutions and organizations in the protection of trade secrets. Bulletin of the APSVT, №3–4, pp. 29–34.

Kovaliv, M.V., & Stakhura, I.B. (2014). Features of the administrative and legal status of executive authorities. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Legal Sciences, № 807, pp. 22–26.

Kozyurenko, R.S. (2018). Activity of courts of general jurisdiction concerning consideration of cases on administrative offenses. Lviv, 23 p.

Kovaliv, M.V., Yesimov, S.S., & Lozynsky, Y.R. (2018). Legal regulation of law enforcement: a textbook. Lviv: LvDUVS, 323 p.

Yesimov, S.S. (2013). Legal grounds for the application of administrative penalties. Bulletin of Alfred Nobel University of Dnepropetrovsk. Series: Legal Sciences. № 1, pp. 5–9.